39-300 Mielec, ul. Warszawska 1, tel. 17 773 53 50, fax 017 773 53 58 e-mail: wsgiz@wsgiz.mielec.pl
studiapodyplomowe@wsgiz.mielec.pl


MENU GŁÓWNE

Strona główna
Akredytacja PKA
Aktualności
Biblioteka
Egzamin dyplomowy
Harmonogramy i seminaria
Informacje dziekanatu
Kadra naukowo-dydaktyczna
Kontakt
Lokalizacja
Materiały dydaktyczne
Podania, pisma, pliki do pobrania
Podstawy prawne
Praktyki
Projekty unijne
Regulaminy
Rekrutacja 2017/2018
Relacje międzynarodowe
Samorząd studencki i AZS
Seminaria i konferencje
Studia podyplomowe
Stypendia
Sylwetka absolwenta
Ważniejsze wydarzenia
Władze uczelni


inau2010.php

Sylwetka absolwenta na kierunku Ekonomia

Sylwetka absolwenta na specjalności Rachunkowość i Bankowość:

Absolwent tej specjalności posiada obszerną i kompleksową wiedzę z zakresu teorii ekonomii, obsługi finansowo-księgowej podmiotów gospodarczych i bankowości.
Program studiów wyposaża absolwenta w rzetelną i nowoczesną wiedzę z zakresu zagadnień finansowych, rachunkowości finansowej i zarządczej, analiz ekonomicznych i funkcjonowania rynków finansowych, bankowości, rachunkowości bankowej i instytucji finansowych oraz programów komputerowych wspomagających obsługę rachunkowości.
Absolwent uzyskuje teoretyczne i praktyczne umiejętności z zakresu:
 • prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • znajomości mechanizmów działania systemu bankowego oraz zasad funkcjonowania rynków finansowych,
 • czynnym posługiwaniu się programami komputerowymi w rachunkowości.
Absolwent specjalności Rachunkowość i Bankowość może podjąć pracę w:
 • działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw i innych instytucji,
 • biurach rachunkowych,
 • bankach i innych instytucjach finansowych,
 • własnym przedsiębiorstwie.

Sylwetka absolwenta specjalności: Ekonomika i Zarządzanie Firmą i Produkcją

Specjalność została utworzona zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy dla studentów już studiujących i przyszłych, umożliwiając zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu ekonomii, zarządzania firmą i zarządzania produkcją.
Absolwent tej specjalności posiada gruntowną i kompleksową wiedzę z zakresu teorii ekonomii, analizy finansowej, ekonomii menedżerskiej, ekonomiki produkcji i zarządzania produkcją oraz nauk społecznych i mechanizmów funkcjonowania Unii Europejskiej.
Program obejmuje szeroką gamę przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych m.in.: zarządzanie strategiczne, zarządzanie firmą, rachunkowość zarządcza, zarządzanie zasobami ludzkimi, biznes plan, przygotowywanie i zarządzanie projektem, techniki negocjacji, techniki twórczego myślenia, metody wyceny przedsiębiorstw.
Absolwent tej specjalności zna zagadnienia dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, zasad gospodarowania kapitałem finansowym, rzeczowym i ludzkim przedsiębiorstwa, zarządzania procesami produkcyjnymi oraz wykorzystania narzędzi informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem i produkcją. Absolwent posiada również wiedzę menedżerską i organizatorską niezbędną do zarządzania nowoczesnymi organizacjami oraz niezbędną wiedzę do prowadzenia własnej firmy.
Absolwent uzyskuje teoretyczne i praktyczne umiejętności z zakresu:
 • dokonywania analiz i ocen wyników działalności gospodarczej przedsiębiorstwa,
 • kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone,
 • zakładania małych firm i zarządzania nimi,
 • radzenia sobie z zagadnieniami prawnymi w zakresie działalności gospodarczej;
 • przygotowywania i zarządzania projektami;
 • aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej,
 • prowadzenia przedsiębiorstwa.
Absolwent specjalności: Ekonomika i Zarządzanie Firmą i Produkcją może podjąć pracę w:
 • we wszystkich instytucjach i organizacjach gospodarczych na stanowiskach kierowniczych;
 • na stanowiskach kierowniczych, związanych z analizą ekonomiczną i zarządzaniem procesami produkcji;
 • do zajmowania stanowisk w administracji gospodarczej i samorządowej
 • zakładach budżetowych i jednostkach pomocniczych jednostek samorządu terytorialnego.


Sylwetka studenta specjalności Gospodarka i Administracja Publiczna
 
Absolwent tej specjalności posiada obszerną i kompleksową wiedzę o funkcjonowaniu oraz zarządzaniu gospodarką i administracją publiczną. Aktualny poziom rozwoju lokalnego w bardzo dużym stopniu zależy od umiejętności wykorzystania dostępnych instrumentów i środków służących wzrostowi i rozwojowi społeczno- gospodarczemu.
 W ramach tej specjalności student poznaje zasady ustrojowe samorządów, modele gospodarki samorządowej oraz działalność organizacyjną i gospodarczą gmin, powiatów i województw. Poznaje również zasady efektywnego gospodarowania, tworzenia i realizacji budżetu oraz programowania rozwoju gminy. Istotnymi elementami kształcenia są również sposoby pozyskania środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych. Absolwent zdobywa również wiedzę o instrumentach wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego, rozwoju infrastruktury i praktycznych form realizacji gospodarki komunalnej.
Absolwent uzyskuje teoretyczne i praktyczne umiejętności z zakresu:
 • Zarządzania administracją publiczną i samorządową wszystkich szczebli,
 • Planowania finansowego i różnych sposobów tworzenia budżetów,
 • Planowania społeczno-gospodarczego,
 • Analizy poziomu rozwoju i stanu finansów,
 • Wykorzystania instrumentów wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego,
 • Zarządzania mieniem komunalnym.
Absolwent może podjąć pracę w:
 • Jednostkach samorządowych (gminne, powiatowe i wojewódzkie)
 • Zakładach budżetowych i jednostkach pomocniczych,
 • Regionalnych Izbach Obrachunkowych,
 • Organizacjach pozarządowych,
 • Urzędach państwowych i instytucjach publicznych.


Ekonomika Turystyki i Rekreacji
 
Absolwent tej specjalności posiada rozległą wiedzę na temat istoty i znaczenia obszaru turystyki i rekreacji w życiu jednostkowym oraz społecznym. Jednocześnie będzie potrafił zdefiniować i nazwać podstawowe pojęcia z zakresu turystyki i rekreacji z opcją właściwego zastosowania tej wiedzy w praktyce:
 • postrzegać turystykę jako istotny sektor gospodarki,
 • dostrzec efekty gospodarcze i pozagospodarcze z rozwoju turystyki i rekreacji,
 • zauważać wpływ turystyki na rozwój gospodarki krajowej i międzynarodowej.
Absolwent uczelni o kierunku ekonomiki turystyki i rekreacji będzie posiadał możliwość zatrudnienia w przedsiębiorstwach turystycznych, w organizacjach społecznych i samorządowych zajmujących się organizacją oraz upowszechnianiem turystyki i rekreacji. Zajęcia z ekonomiki turystyki i rekreacji przygotowują również przyszłych absolwentów do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej, związanej z szeroko rozumianym biznesem turystycznym, hotelarskim, gastronomicznym i agroturystycznym.


Ekonomika Transportu, Spedycji i Usług Logistycznych
 
Absolwent tej specjalności posiada szeroką wiedzę z zakresu ekonomii, ekonomiki usług, ekonomii menadżerskiej, metod zarządzania zasobami finansowymi i kosztami logistycznymi oraz ekonomiki transportu. Jednocześnie nabędzie umiejętności w zakresie m.in.:
 • oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa branży TSL(transport-spedycja-logistyka) identyfikacji i oceny problemów związanych z działalnością firmy na rynku
 • analizy i interpretacji kosztów logistycznych dla celów decyzyjnych oraz projektowania i optymalizacji procesów logistycznych.
Absolwent uczelni o specjalności ekonomika transportu, spedycji i usług logistycznych będzie miał możliwość zatrudnienia w działach ekonomicznych i w zarządach przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych oraz w instytucjach, gdzie wiedza z zakresu logistyki i transportu jest niezbędna dla ich prawidłowego funkcjonowania.


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego