39-300 Mielec, ul. Warszawska 1, tel. 17 773 53 50, fax 017 773 53 58 e-mail: wsgiz@wsgiz.mielec.pl
studiapodyplomowe@wsgiz.mielec.pl


MENU GŁÓWNE

Strona główna
Akredytacja PKA
Statut WSGiZ
Aktualności
Biblioteka
Egzamin dyplomowy
Harmonogramy i seminaria
Informacje dziekanatu
Kadra naukowo-dydaktyczna
Kontakt
Lokalizacja
Materiały dydaktyczne
Podania, pisma, pliki do pobrania
Podstawy prawne
Praktyki
Projekty unijne
Regulaminy
Rekrutacja 2017/2018
Relacje międzynarodowe
Samorząd studencki i AZS
Seminaria i konferencje
Studia podyplomowe
Stypendia
Sylwetka absolwenta
Ważniejsze wydarzenia
Władze uczelni


inau2010.php
 

 
Konferencja naukowa
„Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do 2020 roku”

W dniach 2-3 grudnia 2011 roku odbyła się w Mielcu konferencja naukowa pt. Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do 2020 roku, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Gospodarki i Zarządzania w Krakowie Wydział Ekonomii w Mielcu oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Celem konferencji było zdefiniowanie wyzwań w sferze społeczno-gospodarczej stojących przed Polską w dobie postępującego kryzysu w Europie i na świecie, nakreślenie możliwych kierunków działań na polu polityki społecznej i gospodarczej na bieżące dziesięciolecie, jak również wypracowanie modelu polityki społeczno-gospodarczej Polski, zwiększającego szansę na przełamanie barier występujących w rozwoju społecznym i gospodarczym kraju.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele różnych ośrodków akademickich. Do ważniejszych referatów zaliczyć należy wystąpienie prof. dr hab. Jerzego Żyżyńskiego (Uniwersytet Warszawski), które było poświęcone europejskiej integracji walutowej, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji pieniądza i kwestii polityki budżetowej; prof. dr hab. Stanisława Lisa (UEK), który swoje wystąpienie poświęcił dylematowi pomiędzy państwem efektywnym a sprawiedliwym w świetle modeli teoretycznych, weryfikowanych danymi empirycznymi; natomiast prof. dr hab. Zbigniew Zioło (Uniwersytet Pedagogiczny) miał wystąpienie na temat perspektywicznych uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego Polski; prof. dr hab. Andrzej Prusek (UEK) poświęcił swój referat wyzwaniom i barierom warunkującym rozwój społeczno-gospodarczy Polski w bieżącej dekadzie; zaś dr Joanna Kudełko (UEK) mówiła o wyzwaniach w rozwoju społeczno-gospodarczym polskich regionów w związku z przewidywaną zmianą uwarunkowań globalnych.

Dr Danuta Kabat-Rudnicka (UEK) przybliżyła problem koordynacji polityki gospodarczej w Unii Europejskiej, natomiast doc. dr Wacław Nelec (WSGiZ) przedstawił analizę porównawczą rozwoju gospodarczego Polski i Austrii w warunkach światowego kryzysu finansowego. Wspólny referat prof. dr hab. Kazimierza Zielińskiego (UEK) i dr Dariusza Żmiji (UEK) poświęcony był wyzwaniom stojącym przed polskim rolnictwem w obliczu zmian w europejskiej polityce rolnej; dr Andrzej Skowron (WSGiZ) przybliżył problemy produktywności pracy w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej w warunkach światowego kryzysu gospodarczego; natomiast dr Grażyna Holik (UEK) swoje wystąpienie poświęciła społeczno-ekonomicznym konsekwencjom procesów demograficznych w Polsce. Kolejny wspólny referat przygotowany przez dr Danutę Golik (UEK) i mgr Justynę Kątnik (UEK) przedstawiał konieczne kierunki reform w systemie finansów publicznych w związku z przyszłą akcesją Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej.

Interesującym akcentem lokalnym było wystąpienie mgr Tadeusza Matuszkiewicza (WSGiZ) na temat polskiej platformy technologicznej lotnictwa jako instytucjonalnego instrumentu wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw na przykładzie „Doliny Lotniczej”. Część poświęconą prezentacji referatów i dyskusji nad nimi zamknęły wystąpienia mgr Anny Groele (WSGiZ) na temat sytuacji społeczno-gospodarczej subregionu mieleckiego w warunkach kryzysu gospodarczego oraz mgr Kingi Szmigiel (UEK) na temat wyzwań stojących przed polskim sektorem energetycznym i jego konkurencyjnością do roku 2020.

Wystąpieniom konferencyjnym towarzyszyła ożywiona dyskusja naukowa, do czego przyczyniła się niewątpliwie aktualność poruszanych problemów stojących przed Polską i UE z racji kryzysu finansowego oraz związane z tym poszukiwanie środków zaradczych.

Po zakończonych obradach plenarnych uczestnicy konferencji w ramach wyjazdu studialnego gościli w Mieleckim Parku Przemysłowym, Inkubatorze technologicznym  INTECH oraz zwiedzali Specjalną Strefę Ekonomiczną EURO-PARK Mielec. Funkcjonowanie tych instytucji wskazuje na konieczność oraz skuteczność programowania rozwoju społeczno-gospodarczego i innowacji w układach regionalnych  Połączenie mechanizmów rynkowych z mechanizmami programowania rozwoju, wspierane funduszami unijnymi przyczynia się bowiem do bogacenia się regionu, a także do tworzenia nowych miejsc pracy i podnoszenia konkurencyjności regionalnej. W Mieleckiej Strefie Ekonomicznej działa dziś ponad 100 dużych firm, w tym wiele firm zagranicznych, pośród których pod względem skali inwestycji czołowe miejsca zajmują przedsiębiorstwa niemieckie i amerykańskie.

Z uwagi na tradycje sektora lotniczego w Mielcu sięgające Centralnego Okręgu Przemysłowego II Rzeczypospolitej oraz w PRL byłego przedsiębiorstwa WSK Mielec zatrudniającego w swoim apogeum 23 800 pracowników, czyli co drugiego statystycznego mieszkańca Mielca,  sektor lotniczy stanowi nadal chlubę tego miasta. Dzisiaj dalszy rozwój miasta i sektora lotniczego wiąże się z PZL Mielec - Sikorsky Aircraft firmą sprywatyzowaną, w sposób wzorcowy, przez kapitał amerykański oraz licznymi mniejszymi firmami powstałymi podczas restrukturyzacji tego sektora oraz nowymi firmami, które  wchodzą do klastra „Dolina Lotnicza”. W tym sektorze działają także na terenie Strefy dwie szkoły pilotażu lotniczego oraz powstały ośrodku kształcenia zawodowego pracowników w zakresie obsługi maszyn sterowanych numerycznie dla firm działających w SSE Euro-Park Mielec.

Analiza i ocena realizacji zasygnalizowanych podczas Konferencji wyzwań rozwojowych Polski, Unii Europejskiej oraz polskich regionów do roku 2020 stanowić będzie przedmiot kolejnych  spotkań konferencyjnych poświęconych podjętej problematyce. 

 

 

 

 

 

 

 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego