39-300 Mielec, ul. Warszawska 1, tel. 17 773 53 50, fax 017 773 53 58 e-mail: wsgiz@wsgiz.mielec.pl
studiapodyplomowe@wsgiz.mielec.pl


MENU GŁÓWNE

Strona główna
Akredytacja PKA
Statut WSGiZ
Aktualności
Biblioteka
Egzamin dyplomowy
Harmonogramy i seminaria
Informacje dziekanatu
Kadra naukowo-dydaktyczna
Kontakt
Lokalizacja
Materiały dydaktyczne
Podania, pisma, pliki do pobrania
Podstawy prawne
Praktyki
Projekty unijne
Regulaminy
Rekrutacja 2017/2018
Relacje międzynarodowe
Samorząd studencki i AZS
Seminaria i konferencje
Studia podyplomowe
Stypendia
Sylwetka absolwenta
Ważniejsze wydarzenia
Władze uczelni


POD

STUDIA PODYPLOMOWE
 
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Cel studiów
Celem studiów jest zaznajomienie słuchaczy ze współczesnym podejściem do zarządzania personelem, stosowanymi metodami i technikami realizacji polityki personalnej. Studia zapewniają przygotowanie do profesjonalnego podejmowania decyzji dotyczącej polityki personalnej, umiejętności samodzielnego prowadzenia działów personalnych oraz kierowania zespołami ludzkimi.

Program studiów
 1. Strategie, cele i funkcje zarządzania personelem - Celem zajęć jest wprowadzenie do tematyki realizacji funkcji personalnej we współczesnych organizacjach. Wskazanie charakterystyk kapitału ludzkiego, które sprawiają, że jest on postrzegany jako strategiczne źródło konkurencyjności organizacji.
 2. Rynek pracy - Zajęcia poświęcone są kwestiom związanym z współczesnymi trendami na rynku pracy. W ramach przedmiotu omawiane są aspekty związane z pozyskiwaniem środków unijnych z PO KL.
 3. Elementy socjologii i psychologii w zarządzaniu personelem:
  o    zachowania w sytuacjach trudnych psychologicznie
  o    socjotechniczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi
  o    asertywność w kierowaniu ludźmi
 4. Elementy prawa pracy - Celem przedmiotu jest przedstawienie kluczowych kwestii związanych z prawno-formalnymi aspektami relacji pracobiorca-pracodawca.
 5. Techniki twórczego myślenia - Zajęcia dedykowane są kwestiom diagnozowania i kreatywnego rozwiązywania problemów w relacjach interpersonalnych.
 6. Racjonalizacja zatrudnienia – zatrudnianie i zwalnianie - Blok poświęcony jest kwestiom efektywnego pozyskiwania pracowników. Część bloku poświęcona jest również kwestiom de rekrutacji pracowników.
 7. Motywowanie pracowników - Celem zajęć jest omówienie zagadnień związanych z pozafinansowymi aspektami motywowania pracowników. W szczególności omawiane są teorie potrzeb oraz ich wpływu na zaangażowanie pracowników.
 8. System ocen okresowych pracowników - Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z celami, zasadami oraz pozostałymi elementami konstrukcji systemu ocen okresowych pracowników.
 9. Zarządzanie systemami wynagradzania - Celem bloku jest podstaw prawnych tworzenia systemów wynagradzania pracowników. W związku z powyższym omówione zostaną kolejne etapy tworzenia efektywnego i zorientowanego na wspieranie celów biznesowych firmy systemu wynagrodzeń.
 10. Szkolenie i doskonalenie zawodowe - Celem zajęć jest rozwinięcie u uczestników wiedzy i umiejętności projektowania, wdrażania i badania efektywności szkoleń w organizacjach.
 11. Planowanie karier zawodowych - Celem zajęć jest zaznajomienie słuchaczy z problematyką karier zawodowych w organizacji. Przedstawione zostaną miejsce i rola problematyki karier wśród innych aktywności zarządzania zasobami ludzkimi oraz organizacyjne instrumenty kształtowania karier.
 12. Tworzenie zespołów - Blok poświęcony jest kwestiom związanych z tworzeniem i zarządzaniem zespołami pracowniczymi w organizacji.
 13. Przywództwo w zarządzaniu zasobami ludzkimi - Efektywne przywództwo stanowi jeden z kluczowych czynników zarządzania pracownikami. Celem zajęć jest zatem zdefiniowanie pojęcia przywództwa oraz wskazanie zasad efektywnego przywództwa w organizacji.
 14. Ubezpieczenia społeczne - Blok poświęcony jest kwestiom organizacji oraz funkcjonowania systemu ubezpieczeń w Polsce. W czasie zajęć omówione zostaną kwestie związane z administrowaniem ubezpieczeniami społecznymi zatrudnionych pracowników.
 15. Podstawy komunikowania - Program zajęć obejmuje kwestie związane z procesem efektywnego komunikowania się. W czasie zajęć omówione zostaną kwestię barier w komunikowaniu się oraz metody i narzędzia efektywnej komunikacji.
 16. Sztuka negocjacji - Tematyka bloku poświęcona jest profesjonalizacji procesu negocjacji. W czasie zajęć omówione zostaną strategie, metody i techniki efektywnych negocjacji.
 17. Controlling personalny - Podstawowym celem zajęć jest przedstawienia istoty i zakresu controllingu funkcji personalnej. W czasie zajęć omówione zostaną metody i narzędzia wykorzystywane w controllingu personalnym.
 18. Zarządzanie zmianą w dziedzinie zasobów ludzkich - Celem zajęć jest omówienie kwestii metodologicznego podejścia do zarządzania zmianą w obszarze funkcji personalnej. W czasie zajęć omówione zostaną również kwestie przezwyciężania oporu przeciwko zmianom.
 19. Systemy informatyczne w zarządzaniu personelem - Blok ukierunkowany jest na poszerzenie zakresu wiedzy i umiejętności uczestników z zakresu obsługi programów informatycznych wspomagających zarządzanie zasobami ludzkimi. Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia z oprogramowania Symfonia.
 20. Seminarium dyplomowe
Profil słuchacza
Studia przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym, zarówno dla menedżerów personalnych, kierowników oraz pracowników działów kadr lub firm doradztwa personalnego, a także dla osób, które są zainteresowane problematyką zarządzania personelem, i chcą zdobyć wiedzę z tego zakresu, nabyć nowe umiejętności a tym samym zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.


Studia dwusemestralne, 180 godzin zajęć. Cena za całość 3150 złotych.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego