39-300 Mielec, ul. Warszawska 1, tel. 17 773 53 50, fax 017 773 53 58 e-mail: wsgiz@wsgiz.mielec.pl
studiapodyplomowe@wsgiz.mielec.pl


MENU GŁÓWNE

Strona główna
Akredytacja PKA
Statut WSGiZ
Aktualności
Biblioteka
Egzamin dyplomowy
Harmonogramy i seminaria
Informacje dziekanatu
Kadra naukowo-dydaktyczna
Kontakt
Lokalizacja
Materiały dydaktyczne
Podania, pisma, pliki do pobrania
Podstawy prawne
Praktyki
Projekty unijne
Regulaminy
Rekrutacja 2017/2018
Relacje międzynarodowe
Samorząd studencki i AZS
Seminaria i konferencje
Studia podyplomowe
Stypendia
Sylwetka absolwenta
Ważniejsze wydarzenia
Władze uczelni


POD

STUDIA PODYPLOMOWE
 
PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE
 
Miejsce realizacji zajęć: Mielec
Czas trwania: 2 semestry, 280 godzin + 150 godzin praktyki; zjazdy sobotnio – niedzielne, bądź do uzgodnienia
Opłata wpisowa: 200 zł
Czesne za semestr: 1400 zł
Adresaci studiów:
Studia adresowane są dla absolwentów legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia, którzy nie posiadają przygotowania pedagogicznego do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą w szkołach i placówkach oświatowych oraz oświatowo-wychowawczych.
Program studiów opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
Praktyki pedagogiczne są organizowane i realizowane według obowiązujących przepisów.

Cel studiów:
Studia przygotowują do pracy na stanowisku nauczyciela w placówkach oświatowych i edukacyjnych oraz nadają wymagane w tym zakresie kwalifikacje. Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy ze specyfiką pracy nauczyciela danego etapu edukacyjnego; przygotowanie do realizacji zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela w wybranych placówkach edukacyjnych; kształtowanie umiejętności w zakresie komunikacji i współdziałania z innymi osobami w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

Wymagane dokumenty:
  • kwestionariusz osobowy – druk do pobrania – plik PDF
  • jedną fotografie
  • dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis nie kopia)
  • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • kserokopia dowodu wpłaty opłaty wpisowej
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunku
Miejsce składania dokumentów:
WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI I ZARZĄDZANIA W KRAKOWIE
ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ EKONOMII W MIELCU
Ul. Warszawska 1, 39-300 Mielec
tel.17 773 53 50, tel. dziekanat 17 773 53 50, bądź
Tarnowska Szkoła Wyższa
 ul. Mościckiego 27, 33-100 Tarnów Tel. 14 657 10 55 lub 56
Wpłat należy dokonywać na rachunek Uczelni – Polska Kasa Opieki S.A. o/Tarnów
Nr rachunku bankowego: 65 1240 5194 1111 0010 6001 7739
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego