39-300 Mielec, ul. Warszawska 1, tel. 17 773 53 50, fax 017 773 53 58 e-mail: wsgiz@wsgiz.mielec.pl
studiapodyplomowe@wsgiz.mielec.pl


MENU GŁÓWNE

Strona główna
Akredytacja PKA
Aktualności
Biblioteka
Egzamin dyplomowy
Harmonogramy i seminaria
Informacje dziekanatu
Kadra naukowo-dydaktyczna
Kontakt
Lokalizacja
Materiały dydaktyczne
Podania, pisma, pliki do pobrania
Podstawy prawne
Praktyki
Projekty unijne
Regulaminy
Rekrutacja 2017/2018
Relacje międzynarodowe
Samorząd studencki i AZS
Seminaria i konferencje
Studia podyplomowe
Stypendia
Sylwetka absolwenta
Ważniejsze wydarzenia
Władze uczelni


Praktyki studenckie
 
PRAKTYKI STUDENCKIE

Biuro Informacji Kredytowej S.A. uruchomiło zapowiadany program praktyk dla studentów. Mamy nadzieję, że dla  studentów będzie to doskonała szansa na poszerzenie swojej wiedzy oraz zdobycie cennego doświadczenia. 

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo  na stronie BIK.pl:

 

https://www.bik.pl/akademia/studenci/praktyki
 
Ramowy Program Praktyk Zawodowych
Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania w Krakowie
Wydział Ekonomii w Mielcu

 

RAMOWY PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA
KIERUNKU EKONOMIA

Ważnym elementem procesu nauczania, a zarazem uzupełnieniem i weryfikacją wiedzy teoretycznej, są praktyki studenckie. Stanowią one stanowią integralną część programu kształcenia studentów na Kierunku Ekonomia.
Umiejętność łączenia wiedzy z dziedziny ekonomii ze znajomością funkcjonowania firm, zwłaszcza działających w Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu, pozwoli na weryfikację posiadanej wiedzy pod kątem wymagań praktyki gospodarczej.

I. Czas trwania praktyki studenckiej praktyki zawodowej.

Praktyka zawodowa dla studentów kierunku Ekonomia realizowana jest zgodnie z planem kształcenia w wymiarze 15 tygodni, jako praktyka ciągła, indywidualna po I roku studiów licencjackich. Praktyka może odbywać się w czasie roku akademickiego, o ile jej organizacja nie zakłóci realizacji zajęć dydaktycznych.

II. Cele studenckiej praktyki zawodowej.

Celem praktyki zawodowej jest umożliwienie studentom:
  1. Ugruntowania wiadomości zdobytych w trakcie zajęć dydaktycznych;
  2. Weryfikacji zdobytej wiedzy;
  3. Nabywania umiejętności praktycznych;
  4. Wdrażania do wykonywania zadań zawodowych na stanowisku pracy;
  5. Kształcenia dobrej organizacji pracy własnej;
  6. Nabywania umiejętności w samodzielnym wykonywaniu obowiązków zawodowych.
  7. Poznania specyfiki pracy na różnych stanowiskach, w różnych branżach merytorycznie związanych z kierunkiem studiów;
  8. Nawiązania kontaktów zawodowych;
  9. Analizę funkcjonowania firmy, bądź przedsiębiorstwa, które jest ściśle związane z tematyką pracy dyplomowej studenta.

III. Efekty kształcenia dla praktyk zawodowych i sposoby ich weryfikacji

Wiedza:
Student:
a) charakteryzuje stanowisko pracy odpowiadające jego kompetencjom;
b) nazywa potencjalne źródła ofert pracy;
c) poddaje analizie potencjalne oferty pracy;
d) odnosi wymagania oferty pracy do swoich umiejętności.
Umiejętności:
Student:
a) używa i rozwija swoje umiejętności i wiedzę teoretyczną w sytuacjach praktycznych;
b) wykorzystuje nabyte umiejętności w praktyce;
c) potrafi określić priorytety dla zadań na określonym stanowisku pracy.
Kompetencje:
Student:
a) potrafi zrealizować wyznaczone zadanie;
b) wykazuje umiejętność dostosowania zdobytej wiedzy do wymagań stanowiska pracy.

Sposoby weryfikacji:
a) adnotacje sporządzone w Karcie studenckich praktyk zawodowych;
b) opinia pracodawcy;
c) rozmowa na temat odbytych praktyk zawodowych.

IV. Miejsce i organizacja praktyki

Studenci odbywają praktykę stosownie do specjalności studenta, która ma pomóc im w praktycznym zastosowaniu wiedzy oraz w zdobyciu nowych umiejętności przydatnych w przyszłej pracy zawodowej.

Student specjalności „Ekonomika Zarządzania Firmą i Produkcją” odbywający praktykę w jednostkach gospodarczych lub w innych organizacjach powinien poznać specyfikę ich  działalności, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania aspektów finansowo – księgowych, marketingu, zarządzania, sterowania produkcją oraz zdobyć wiedzę menedżerską  i organizatorską niezbędną do zarządzania nowoczesnymi organizacjami, a także praktyczne umiejętności dokonywania analiz i ocen wyników działalności gospodarczej przedsiębiorstw.

Student specjalności „Rachunkowość i Bankowość” zobowiązany jest zapoznać się z rzetelną i nowoczesną wiedzą właściwej instytucji bądź firmy z zakresu zagadnień finansowych, rachunkowości finansowej i zarządczej, analiz ekonomicznych i funkcjonowania rynków finansowych, marketingu usług bankowych oraz programów komputerowych wspomagających obsługę rachunkowości.

Student specjalności „Gospodarka i Administracja Publiczna” odbywający praktykę w urzędach gmin, urzędach miejskich, starostwach powiatowych, jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego i zakładach komunalnych powinien zapoznać się  z zagadnieniami z zakresu najistotniejszych problemów funkcjonowania danej organizacji ze szczególnym uwzględnieniem problematyki finansów, budżetowania i podstaw prawa administracyjnego z praktycznym jego stosowaniem.

V. Tryb i kryteria zaliczenia praktyk

Praktyka studencka musi być zrealizowana i zaliczona przed końcem szóstego semestru studiów licencjackich. Warunkiem zaliczenia praktyk zawodowych jest odbycie praktyk zawodowych zgodnie z postanowieniami zawartymi w Regulaminie Praktyk Zawodowych. Praktykę zalicza Dziekan lub upoważniona przez niego osoba. Zaliczenie następuje na podstawie przedstawionych przez studenta dokumentów, opatrzonych pieczęcią „jednostki przyjmującej” i podpisanych przez jej przedstawiciela.

VI. Postanowienia końcowe

Niezaliczenie praktyki jest jednoznaczne z koniecznością jej powtórzenia i niezaliczeniem semestru.
 

pobierz:
Regulamin praktyk studenckich
załącznik do Regulaminu Studenckich Praktyk Zawodowych


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego