39-300 Mielec, ul. Warszawska 1, tel. 17 773 53 50, fax 017 773 53 58 e-mail: wsgiz@wsgiz.mielec.pl
studiapodyplomowe@wsgiz.mielec.pl


MENU GŁÓWNE

Strona główna
Akredytacja PKA
Aktualności
Biblioteka
Egzamin dyplomowy
Harmonogramy i seminaria
Informacje dziekanatu
Kadra naukowo-dydaktyczna
Kontakt
Lokalizacja
Materiały dydaktyczne
Podania, pisma, pliki do pobrania
Podstawy prawne
Praktyki
Projekty unijne
Regulaminy
Rekrutacja 2017/2018
Relacje międzynarodowe
Samorząd studencki i AZS
Seminaria i konferencje
Studia podyplomowe
Stypendia
Sylwetka absolwenta
Ważniejsze wydarzenia
Władze uczelni


WSGiZ Harmonogramy

 REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

Oferta Edukacyjna
WYDZIAŁU EKONOMII W MIELCU

STUDIA LICENCJACKIE STACJONARNE I NIESTACJONARNE
KIERUNEK EKONOMIA

SPECJALNOŚCI:

 • Rachunkowość i Bankowość
 • Ekonomika Zarządzania Firmą i Produkcją
 • Gospodarka i Administracja Publiczna
 • Ekonomika Turystyki i Rekreacji
 • Ekonomika Transportu, Spedycji i Usług Logistycznych
WARUNKI PRZYJĘCIA:

1. Złożenie kompletu wymaganych dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia na ustalonym formularzu (druki w Dziekanacie i na stronie internetowej WSGiZ www.mielec.pl - kandydat wypełnia tylko pierwszą stronę)
 • świadectwo dojrzałości w oryginale (równorzędnie: odpis szkolny lub kserokopia potwierdzona notarialnie)
 • kserokopia dowodu osobistego (2x powiększona)
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rejestracyjnej
 • 3 aktualne fotografie 3,5 cm x 4,5cm

2. Wniesienie opłat:

 • rekrutacyjna w wysokości 80 zł (jednorazowa) związana z kosztami przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. W przypadku rezygnacji nie podlega zwrotowi
 • wpisowa (jednorazowa) zależnej od terminu zapisu na studia
  150 zł - do 30 czerwca 2017
  250 zł - od 1 lipca 2017
  przeznaczona na pokrycie kosztów sporządzenia dokumentów studenta: indeksu, legitymacji studenckiej oraz kosztów administracyjnych.
 • Odpłatności za studia stacjonarne i niestacjonarne wynosi 380 zł  miesięcznie w I i II roku studiów, 440 zł miesięcznie w III roku studiów płatne przez 10 m-cy w roku, do dnia 10-go każdego miesiąca.
Nr konta:
Bank BPH S.A. Oddział Mielec
Nr 77 1060 0076 0000 4021 8000 5251


Informacje o studiach

Studia dzienne i zaoczne w WSGiZ trwają sześć semestrów. Kończą się uzyskaniem wyższego wykształcenia ekonomicznego z tytułem licencjata oraz dają możliwość kontynuowania nauki na uzupełniających studiach magisterskich w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Nasz licencjat może również studiować we wszystkich uczelniach w kraju.

Program studiów w WSGiZ obejmuje 1800 godzin zajęć dydaktycznych na studiach dziennych, 1300 godzin na studiach zaocznych oraz 6-cio tygodniową praktykę zawodową. (dla studentów niepracujących)

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez profesorów oraz wykładowców, wywodzących się głównie z Uniwersytetu Ekonomicznego oraz innych renomowanych uczelni.

Pierwsze 3 semestry studiów (wspólne dla wszystkich specjalności) obejmują podstawy programowe z zakresu ekonomii, zarządzania i prawa.

Kolejne 3 semestry przeznaczone są na realizację przedmiotów związanych z wybraną specjalnością. Seminaria dyplomowe prowadzone są od 4 do 6 semestru, przy czym 6 semestr poświęcony jest finalizacji pracy dyplomowej.

W zakresie języków obcych Uczelnia zapewnia naukę od podstaw lub kontynuację następujących języków: angielskiego, niemieckiego, włoskiego, francuskiego, rosyjskiego.

Ponadto w każdym semestrze realizowany jest bogaty program zastosowania metod informatycznych w gospodarce.Sylwetka absolwenta na specjalności Rachunkowość i Bankowość:

Specjalność ta posiada dwie odrębne, choć merytorycznie pokrewne specjalizacje tj. rachunkowość oraz ubezpieczenia stwarzające możliwość samozatrudnienia.

Absolwent tej specjalności o specjalizacji „Rachunkowość” będzie w pełni przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w zakresie obsługi finansowo-księgowej podmiotów gospodarczych, którą będzie mógł prowadzić jako pracownik firmy lub jako samodzielne biuro rachunkowe lub doradztwa podatkowego.

Absolwent o specjalizacji ubezpieczeniowej posiadał będzie wiedzę i praktyczne umiejętności prowadzenia działalności ubezpieczeniowej dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Absolwenci tej specjalizacji będą mogli uruchomić własne agencje ubezpieczeniowe lub zatrudnić się w charakterze agentów licznych towarzystw ubezpieczeniowych.

Program sześciosemestralnych studiów pozwoli wyposażyć absolwentów w rzetelną i nowoczesną wiedzę z zakresu zagadnień finansowych, rachunkowości finansowej i zarządczej, analiz ekonomicznych i funkcjonowania rynku ubezpieczeń, marketingu usług ubezpieczeniowych oraz programów komputerowych wspomagających obsługę rachunkowości.

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. Absolwenci będą poszukiwani zarówno przez firmy sektora prywatnego jak sektora publicznego i samorządowego.

Największą przewagą absolwentów tych specjalności jest możliwość prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej natychmiast po ukończeniu studiów licencjackich.

Sylwetka absolwenta specjalności: Ekonomika i Zarządzanie Firmą

Absolwenci specjalności Ekonomika i Zarządzanie Firmą są przygotowani do pracy we wszystkich instytucjach i organizacjach gospodarczych na stanowiskach kierowniczych. Zdobyta przez nich gruntowna wiedza z zakresu teorii ekonomii, analizy finansowej, ekonomii menedżerskiej, nauk społecznych oraz mechanizmów funkcjonowania Unii Europejskiej stanowi bardzo dobre przygotowanie do zajmowania stanowisk w administracji gospodarczej i samorządowej. Absolwenci posiadają także wiedzę i umiejętności menedżerskie niezbędne do prowadzenia własnej firmy.

Posiadają oni umiejętności:kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, zakładania małych firm i zarządzania nimi, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, radzenia sobie z zagadnieniami prawnymi w zakresie działalności gospodarczej.


Sylwetka absolwenta specjalności Ekonomika i Zarządzanie Produkcją

Specjalność Ekonomika i Zarządzanie Produkcją została utworzona zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy dla studentów już studiujących i przyszłych, umożliwiając zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu ekonomiki produkcji i zarządzania produkcją.

Program specjalności obejmuje szeroką gamę przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych m.in.: zarządzanie produkcją, zarządzanie projektem, podejmowanie decyzji menadżera, ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, zarządzanie zmianą, prawo pracy, zarządzanie jakością, zarządzanie strategiczne, zarządzanie firmą, rachunkowość zarządcza, zarządzanie zasobami ludzkimi czy zarządzanie BHP.

Absolwenci są przygotowani do pracy na stanowiskach kierowniczych, związanych z analizą ekonomiczną i zarządzaniem procesami produkcji. Według rankingu przeprowadzonego w 2006 r. jednym z najbardziej poszukiwanych przez pracodawców zawodów jest właśnie zarządzający produkcją!

Absolwenci specjalności Ekonomika i Zarządzanie Produkcją znają zagadnienia dotyczące zarządzania procesami produkcyjnymi, sterowania produkcją, wykorzystania narzędzi informatycznych w zarządzaniu produkcją, funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, zasad gospodarowania kapitałem finansowym, rzeczowym i ludzkim przedsiębiorstwa. Absolwenci posiadają również wiedzę menedżerską i organizatorską niezbędną do zarządzania nowoczesnymi organizacjami, a także praktyczne umiejętności dokonywania analiz i ocen wyników działalności gospodarczej przedsiębiorstw.Sylwetka studenta specjalności Gospodarka i administracja publiczna

Absolwent specjalności posiada obszerną i kompleksową wiedzę o funkcjonowaniu oraz zarządzaniu gospodarką i administracją publiczną. Aktualny poziom rozwoju lokalnego w bardzo dużym stopniu zależy od umiejętności wykorzystania dostępnych instrumentów i środków służących wzrostowi i rozwojowi społeczno- gospodarczemu.

 W ramach tej specjalności student poznaje zasady ustrojowe samorządów, modele gospodarki samorządowej oraz działalność organizacyjną i gospodarczą gmin, powiatów i województw. Poznaje również zasady efektywnego gospodarowania, tworzenia i realizacji budżetu oraz programowania rozwoju gminy. Istotnymi elementami kształcenia są również sposoby pozyskania środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych. Poznaje się również wiedzę o instrumentach wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego, rozwoju infrastruktury i praktycznych form realizacji gospodarki komunalnej.

Absolwenci uzyskują teoretyczne i praktyczne umiejętności z zakresu:

 • Zarządzania administracją publiczną i samorządową wszystkich szczebli,
 • Planowania finansowego i różnych sposobów tworzenia budżetów,
 • Planowania społeczno-gospodarczego,
 • Analizy poziomu rozwoju i stanu finansów,
 • Wykorzystania instrumentów wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego,
 • Zarządzania mieniem komunalnym.

Absolwenci mogą podjąć pracę w:

 • Jednostkach samorządowych (gminne, powiatowe i wojewódzkie)
 • Zakładach budżetowych i jednostkach pomocniczych,
 • Regionalnych Izbach Obrachunkowych,
 • Organizacjach pozarządowych,
 •  Urzędach państwowych i instytucjach.


Ekonomika Turystyki i Rekreacji

Absolwent tej specjalności będzie posiadał rozległą wiedzę na temat istoty i znaczenia obszaru turystyki i rekreacji w życiu jednostkowym oraz społecznym. Jednocześnie będzie potrafił zdefiniować i nazwać podstawowe pojęcia z zakresu turystyki i rekreacji z opcją właściwego zastosowania tej wiedzy w praktyce:

 • postrzegać turystykę jako istotny sektor gospodarki,
 • dostrzec efekty gospodarcze i pozagospodarcze z rozwoju turystyki i rekreacji,
 • zauważać wpływ turystyki na rozwój gospodarki krajowej i międzynarodowej.

Absolwent uczelni o kierunku ekonomiki turystyki i rekreacji będzie posiadał możliwość zatrudnienia w przedsiębiorstwach turystycznych, w organizacjach społecznych i samorządowych zajmujących się organizacją oraz upowszechnianiem turystyki i rekreacji. Zajęcia z ekonomiki turystyki i rekreacji przygotowują również przyszłych absolwentów do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej, związanej z szeroko rozumianym biznesem turystycznym, hotelarskim, gastronomicznym i agroturystycznym.


Ekonomika Transportu, Spedycji i Usług Logistycznych

Absolwent tej specjalności będzie posiadał szeroką wiedzę z zakresu ekonomii, ekonomiki usług, ekonomii menadżerskiej, metod zarządzania zasobami finansowymi i kosztami logistycznymi oraz ekonomiki transportu. Jednocześnie nabędzie umiejętności w zakresie m.in.:

 • oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa branży TSL(transport-spedycja-logistyka) identyfikacji i oceny problemów związanych z działalnością firmy na rynku
 • analizy i interpretacji kosztów logistycznych dla celów decyzyjnych oraz projektowania i optymalizacji procesów logistycznych.
Absolwent uczelni o specjalności ekonomika transportu, spedycji i usług logistycznych będzie miał możliwość zatrudnienia w działach ekonomicznych i w zarządach przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych oraz w instytucjach, gdzie wiedza z zakresu logistyki i transportu jest niezbędna dla ich prawidłowego funkcjonowania.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego