39-300 Mielec, ul. Warszawska 1, tel. 17 773 53 50, fax 017 773 53 58 e-mail: wsgiz@wsgiz.mielec.pl
studiapodyplomowe@wsgiz.mielec.pl


MENU GŁÓWNE

Strona główna
Akredytacja PKA
Aktualności
Biblioteka
Egzamin dyplomowy
Harmonogramy i seminaria
Informacje dziekanatu
Kadra naukowo-dydaktyczna
Kontakt
Lokalizacja
Materiały dydaktyczne
Podania, pisma, pliki do pobrania
Podstawy prawne
Praktyki
Projekty unijne
Regulaminy
Rekrutacja 2017/2018
Relacje międzynarodowe
Samorząd studencki i AZS
Seminaria i konferencje
Studia podyplomowe
Stypendia
Sylwetka absolwenta
Ważniejsze wydarzenia
Władze uczelni


Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Mielcu
Spotkanie organizacyjno-szkoleniowe trenerów 

Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie, 
Wydział Zamiejscowy w Mielcu
prowadzi wstepny nabór na nauczycieli trenerów do kursu


"Matematyka i ekonomia na bank"
w ramach konkursu nr 13/POKL/9.2/2009

 
w następujących modułach:

 • Język angielski w ekonomii
 • Programy komputerowe
 • Przezwyciężanie stresu egzaminacyjnego
 • Egzamin zawodowy
 • Matematyka na maturze

Spotkanie organizacyjno-szkoleniowe odbędzie się w Zespole Szkół Ekonomicznych w Mielcu, ul. Warszawska 1 dnia 11 lutego 2010 roku o godz. 14.30.
Uczestnictwo w/w szkoleniu jest warunkiem koniecznym do zakwalifikowania się jako trener kursu

TRENERZY –
wymagania i zakres zadań

         Nauczyciele dyplomowani ( zarówno kobiety jak i mężczyźni ) posiadający wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz uznany dorobek zawodowy (nagrody i wyróżnienia, publikacje, sukcesy uczniów). Znają przepisy prawa oświatowego, przepisy bhp i ppoż., zasady konstruowania autorskich programów nauczania, kryteriów oceniania, stosują innowacyjne i aktywizujące metody nauczania, posługują się nowoczesnymi i innowacyjnymi metodami oceniania wykorzystujące możliwości platformy Moodle oraz różnych programów edukacyjnych. Cieszą się ogromnym autorytetem wśród młodzieży, znają jej możliwości i słabe strony. Są w pełni dyspozycyjni i zobowiązani do pracy w wolne soboty.

Trener modułu „Język angielski w ekonomii” jest nauczycielem dyplomowanym języka angielskiego, który zna podstawowe terminy i zagadnienia ekonomiczne oraz posiada uprawnienia egzaminatora OKE.

Trener modułu „Programy komputerowe” jest nauczycielem dyplomowanym technologii informacyjnej, który zna podstawowe programy z zakresu matematyki i ekonomii oraz posiada uprawnienia egzaminatora OKE.

Trener modułu „Przezwyciężanie stresu egzaminacyjnego” jest pedagogiem o wysokich kwalifikacjach i ukończonych różnych formach doskonalenia z zakresu bezstresowych i innowacyjnych technik uczenia się (np.: burza mózgów, metoda projektu z algorytmiką, kula śniegowa zwana piramidą, gry i zabawy dydaktyczne).

Trener modułu „Egzamin zawodowy” jest nauczycielem dyplomowanym z zakresu przedmiotów ekonomicznych, zna standardy wymagań egzaminacyjnych dla zawodu technik ekonomista oraz posiada uprawnienia egzaminatora OKE.

Trener modułu „Matematyka na maturze” jest nauczycielem dyplomowanym z matematyki, zna standardy wymagań egzaminacyjnych oraz posiada uprawnienia egzaminatora OKE.

Do obowiązków trenerów należy:
 • opracowanie autorskiego programu nauczania dla własnego modułu,
 • opracowanie innowacyjnych metod nauczania dla własnego modułu,
 • opracowanie jasnych i czytelnych kryteriów oceniania dla poszczególnych modułów kursu,
 • opracowanie materiałów dydaktycznych, związanych z realizowanym modułem kursu, tj.: prezentacje multimedialne, opracowania w Wordzie i Excelu, algorytmy rozwiązywania typowych zadań, instrukcje, podpowiedzi naprowadzające do rozwiązań zadań, gotowe rozwiązane zadania wraz z komentarzem),
 • przekazywanie pomocy dydaktycznych w wersji elektronicznej do umieszczania ich na stronie WWW projektu
 • przeprowadzenie zajęć kursowych z wykorzystaniem sprzętu ICT,
 • przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z beneficjentami z wykorzystaniem technologii komunikacyjnych.
WYMAGANIA I ZAKRES ZADAŃ DLA PERSONELU PROJEKTU „MATEMATYKA I EKONOMIA NA BANK”

KOORDYNATOR PROJEKTU
 
Specjalista ds. zarządzania z uprawnieniami pedagogicznymi, nauczyciel dyplomowany (lub tytuł naukowy doktor) o uznanym i znaczącym dorobku zawodowym. Zna zasady i przepisy prawa pracy, bhp i ppoż., podstawy prawne
i dokumenty programowe dotyczące EFS, dokumentację POKL, ustawy i rozporządzenia związane z finansami i zamówieniami publicznymi.
Do jego obowiązków należy: 
 • organizacja pracy z personelem (w tym z trenerami, członkami zarządu),
 • organizowanie spotkań z beneficjentami i ich rodzicami/prawnymi opiekunami,
 • przewodniczenie zebraniom Zarządu Projektu,
 • nakreślanie zadań szczegółowych dla personelu projektu,
 • sprawne rozwiązywanie napotykanych bieżących problemów w projekcie,
 • podpisywanie umów o pracę,
 • ocenianie i zatwierdzanie materiałów dydaktycznych i programu modułowego,
 • hospitacja zajęć dydaktycznych kursu,
 • kontrola i analiza wydatków finansowych,
 • wypełnianie części opisowej - opisu rzeczowego w generatorze wniosków płatniczych,
 • podpisywanie dokumentacji: finansowej, pedagogicznej, kadrowej oraz zabezpieczającej realizację projektu,
 • zatwierdzanie materiałów do umieszczania ich na stronie WWW,
 • zabezpieczenie higieny, bezpieczeństwa i ergonomii pracy personelu
 • i beneficjentów projektu,
 • kontakt z WUP Rzeszów i Powiatem Mieleckim,
 • podejmowanie kluczowych decyzji związanych z realizacją projektu,
 • rozstrzyga kwestie sporne w sytuacjach problemowych w ramach całego projektu.


KIEROWNIK KURSU

Specjalista z uprawnieniami pedagogicznymi, nauczyciel dyplomowany o uznanym dorobku zawodowym (nagrody, wyróżnienia, publikacje, sukcesy uczniów, duży autorytet wśród młodzieży, ukończone formy doskonalenia z zakresu modułowych programów nauczania, innowacyjnych i aktywizujących metod nauczania). Zna zasady i przepisy prawa pracy, bhp i ppoż., standardy wymagań egzaminacyjnych z matematyki i egzaminu potwierdzającego przygotowanie zawodowe,  podstawy prawne i dokumenty programowe dotyczące EFS, dokumentację konkursową POKL dla niniejszego projektu.
Do jego obowiązków należy:

 • organizacja spotkań z beneficjentami i ich rodzicami/prawnymi opiekunami,
 • rekrutacja grupy docelowej,
 • zatwierdzanie projektów druków i dokumentacji projektu,
 • współorganizowanie spotkań z beneficjentami w ramach kursu,
 • wykonanie harmonogramu zajęć szkoleniowych,
 • organizowanie ewentualnych zmian zajęć kursowych,
 • opracowanie techniczne dla autorskich modułowych programów nauczania,
 • szkolenie trenerów z zakresu konstruowania autorskich programów,
 • zatwierdzanie kryteriów oceniania oraz innowacyjnych i aktywizujących metod nauczania,
 • kontrola materiałów dydaktycznych i autorskich modułowych programów nauczania dla poszczególnych modułów kursu,
 • bieżąca analiza frekwencji beneficjentów,
 • stała i ciągła komunikacja informacyjna na drodze: uczeń – trener – rodzic / prawny opiekun,
 • usprawiedliwianie nieobecności, spóźnień i zwolnień beneficjentów,
 • hospitowanie zajęć modułowych i sporządzanie oceny pracy trenerów,
 • bieżąca i ciągła analiza oceny kursu – analiza ankiet wypełnianych przez beneficjentów, spostrzeżenia własne podczas realizacji zajęć kursu,
 • aktualizowanie tablicy informacyjnej,
 • zatwierdzanie materiałów dydaktycznych dla beneficjentów,
 • zabezpieczenie higieny i bezpieczeństwa na zajęciach kursu,
 • bezpieczeństwa i ergonomii pracy personelu i beneficjentów projektu.
 • robocze kontakty z WUP Rzeszów i Powiatem Mieleckim w sprawach zajęć kursu. 
 • rozstrzyganie kwestii spornych w sytuacjach problemowych.

SEKRETARZ PROJEKTU
         
Specjalista ds. kadr znający problematykę i specyfikę szkoły. Zna zasady i przepisy prawa pracy, bhp i ppoż., podstawy prawne i dokumenty programowe dotyczące EFS, dokumentację POKL, ustawy i rozporządzenia związane z finansami i zamówieniami publicznymi.

Do jego obowiązków należy:
 • pracy w komisji rekrutacyjnej beneficjentów,
 • uczestnictwie w spotkaniach z beneficjentami i ich rodzicami, prawnymi opiekunami,
 • bieżącym dokumentowaniu realizacji zadań  całego projektu „Matematyka i ekonomia na bank”,
 • nabór trenerów zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych (przygotowanie dokumentacji przetargowej),
 • sporządzaniu umów cywilno-prawnych dla członków zarządu, trenerów
 • i pozostałego  personelu,
 • rejestracji umów, prowadzenie rejestru umów,
 • przeprowadzanie ewaluacji jednostek modułowych projektu,
 • uczestnictwo w ocenie ewaluacji,
 • prowadzenie korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej,
 • opracowywanie wzorów druków dokumentów dla potrzeb projektu,
 • obsługa trenerów  w zakresie projektu,
 • obsługa beneficjentów w zakresie projektu,
 • protokołowanie spotkań zarządu,
 • wykonywanie pozostałych czynności administracyjnych związanych
 • z realizacją projektu zleconych przez koordynatora projektu np.: 
 • rejestracja instytucji szkoleniowej,
 • sporządzenie PEFS i bieżąca aktualizacja,
 • sporządzanie załącznika nr 2 do wniosku o płatność,
 • sporządzanie kwartalnych zestawień godzin trenerów,
 • sporządzanie list do wypłaty zarządu projektu,
 • sporządzanie list do wypłaty trenerów,
 • sporządzanie list obecności beneficjentów i roznoszenie ich do sal,
 • sporządzanie list odbioru zakupionych materiałów dydaktycznych dla beneficjentów i trenerów,
 • sporządzanie miesięcznych arkuszy pracy trenerów,
 • sporządzanie miesięcznych list obecności trenerów,
 • zbieranie rachunków za zrealizowane umowy o dzieło  trenerów i rachunków zlecenia zarządu i ich sprawdzanie wykonania dzieła , zlecenia,
 • sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym wyliczeń na rachunkach,
 • opisywanie tych rachunków zgodnie z wytycznymi WUP,
 • każdorazowe wyliczanie frekwencji beneficjentów w celu zamówienia cateringu,
 • drukowanie materiałów pomocniczych,
 • powielanie na ksero materiałów dydaktycznych i roznoszenie ich do sal,
 • powielanie na ksero materiałów z WUP dla zainteresowanych uczestników projektu,
 • sporządzanie korespondencji, wysyłanie lub zawiezienie do WUP,
 • sporządzenie rejestru wydanych upoważnień,
 • wypisanie Certyfikatów, sporządzenie listy wydanych Certyfikatów,
 • sporządzenie listy ich odbioru i odbieranie podpisów,
 • nagrywanie na CD wniosku o płatność, wraz z załącznikami.ASYSTENT DS. LOGOSTYKI
 
        Pracownik działu administracji i obsługi szkoły w której odbywają się zajęcia dydaktyczne – wolontariat (wkład własny szkoły). Zna problematykę i specyfikę szkoły oraz zasady i przepisy prawa pracy, przepisy bhp i ppoż., podstawy prawne i dokumenty programowe dotyczące EFS, dokumentację POKL, ustawy i rozporządzenia związane z finansami i zamówieniami publicznymi.
Do jego zadań należy:
 • zorganizowanie biura projektu (w ramach własnych środków finansowych i osobowych w ZSE Mielec)
 • zamawianie i zakupy materiałów promocyjnych, biurowych, pomocy dydaktycznych, sprzętu ICT,
 • opisywanie faktur według obowiązujących wytycznych,
 • zabezpieczenie obsługi cateringowej,
 • przygotowanie sal i pomieszczeń szkoleniowych,
 • dbałość o bezpieczeństwo, czystość i ergonomię odbywanych zajęć,
 • zabezpieczenie w środki higieny pomieszczeń sanitarnych  (łazienki i ubikacje),
 • zorganizowanie szkolenia z zakresu bhp i ppoż. dla beneficjentów,
 • przeprowadzenie instruktarzu dla beneficjentów dotyczącego informacji logistycznych, lokalizacji sal kursowych, biura projektu, tablic informacyjnych, dróg ewakuacyjnych (praktyczne przeszkolenie beneficjentów podczas symulowanego zagrożenia przeciwpożarowego przy współpracy z Państwową Strażą Pożarną w  Mielcu)  – szkolenie przed rozpoczęciem kursu.

INFORMATYK
       
      Nauczyciel technologii informacyjnej, bardzo dobrze znający obsługę sprzętu ICT oraz programy komputerowe, które są wykorzystywane w kursie.
Do jego zadań należy:


 • utworzenie strony WWW projektu „Matematyka i ekonomia na bank”,
 • bieżąca jej aktualizacja,
 • umieszczanie wszelkich materiałów dydaktycznych, ogłoszeń, informacji dla trenerów, beneficjentów,
 • pomoc przy obsłudze sprzętu ICT,
 • pomoc przy naprawie sprzętu ICT.OSOBA SPRZˇTAJˇCA

Pracownik obsługi szkoły - wolontariat (wkład własny szkoły). Łączna powierzchnia do sprzątania w Zespole Szkół Ekonomicznych w Mielcu wynosi 380 [ m2], tj.: sale lekcyjne 240 [ m2 ] + korytarze i klatki schodowe 100 [ m2 ] + toalety 40 [ m2 ].
Do jego zadań należy:
 • sprzątanie 4-ch sal lekcyjnych,
 • korytarzy,
 • klatek schodowych,
 • sanitariatów szkolnych po każdorazowym zakończeniu zajęć kursowych (średnio dwie soboty  w miesiącu), tak aby zajęcia dydaktyczne szkoły odbywające się w poniedziałki przebiegały bez żadnych zakłóceń.


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego