Zarządzenie Rektora w związku z Covid -19

ZARZĄDZENIE REKTORA

Nr 3/10/2021

z dnia 01 października 2021 roku

w sprawie funkcjonowania Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania w okresie stanu epidemii w roku akademickim 2021/2022 oraz form prowadzenia zajęć dydaktycznych

W związku z koniecznością dostosowania trybu realizacji zajęć dydaktycznych w WSGiZ do wytycznych i rekomendacji służb sanitarno-epidemiologicznych dotyczących zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 oraz  do Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. i „Wytycznych bezpiecznego funkcjonowania uczelni i innych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w okresie epidemii”  zarządzam w roku akademickim 2021/2022 co następuje:

 

§1

 1. Wykłady, ćwiczenia i seminaria realizowane są w trybie stacjonarnym w siedzibie Uczelni.
 2. W wyjątkowych przypadkach zajęcia dydaktyczne mogą być realizowane w trybie zdalnym z wykorzystaniem programu TEAMS po uzyskaniu przez prowadzącego zajęcia zgody Rektora WSGiZ.

 

§2

Na terenie  WSGiZ  obowiązuje:

 1. Zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki.
 2. Dezynfekcja rąk środkami  dostępnymi  przy  wejściu  do  budynku  oraz  w  salach.
 3. Poddanie się ewentualnemu pomiarowi temperatury.
 4. Przy temperaturze powyżej 38°C obowiązuje zakaz wstępu  do budynku.

 

  §3

 

W pomieszczeniach pracy, w których przebywa więcej niż 1 osoba również obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa chyba, że pracodawca/ bezpośredni przełożony zadecyduje inaczej.

  §4

 

W trakcie realizacji zajęć dydaktycznych studenci mają obowiązek:

 1. Dezynfekcji rąk.
 2. Zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki.

 

 

 

                                                                                                §5

 

 1. Przed  każdymi  zajęciami  osoba  prowadząca    otrzymać ma  od  pracownika WSGiZ  listę obecności  do uzupełnienia  przez  studentów. Prowadzący/a   zajęcia   ma  obowiązek  dopilnować,  aby została   ona uzupełniona  przez  wszystkich  uczestników  zajęć.
 2. Po zakończeniu  zajęć  od  prowadzącego/ej   listę  odbiera  pracownik  WSGiZ.  Listy obecności w przypadku stwierdzenia w danej grupie zakażenia SARS-CoV-2 umożliwią przekazanie stosownym instytucjom nazwiska osób z kontaktu. Listy będą przechowywane  przez 10 dni, a następnie będą niszczone przez pracowników Działu Gospodarczego.

 

§6

 

 1. W miarę możliwości należy wietrzyć  salę w trakcie  zajęć lub przy zmianie osoby prowadzącej zajęcia.
 2. Po zajęciach pomieszczenia mają zostać zdezynfekowane przez pracowników Działu Gospodarczego .

§7

 

Jako podstawową metodę zapobiegania rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 zaleca się samodyscyplinę, stosowanie indywidualnych środków ochrony i częstą dezynfekcję.

 

§8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01. 10.2021 i obowiązuje do uchylenia. Równocześnie uchyla się Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania w Krakowie nr 3/2020 z dnia 15.10.2020.

 

 

 

 

 

OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ WSGiZ

Wytyczne funkcjonowania uczelni i innych podmiotów systemu szkolnictwa i nauki w okresie epidemii 2021-2022

zasady COVID 2021-2022 WSGiZ pracownicy


Studia licencjackie Kierunek Ekonomia

SPECJALNOŚCI

 • Rachunkowość i Bankowość
 • Ekonomika i Zarządzania Firmą
 • Ekonomika i Zarządzania Produkcją
 • Gospodarka i Administracja Publiczna
 • Ekonomika Transportu, Spedycji
  i Usług Logistycznych
Studia magisterskie Kierunek Administracyjno-Ekonomiczny

SPECJALNOŚCI

 • Menadżer biznesu
 • Administracja i gospodarka terytorialna
Studia podyplomowe

 

 • Zarządzanie oświatą z elementami wdrażania projektów unijnych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem – studia menadżerskie typu MBA
 • Rachunkowość i finanse (dla zaawansowanych)
 • Przygotowanie pedagogiczne