Studia licencjackie

 REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2024/2025

Oferta Edukacyjna

 

 

 

 

 

WYDZIAŁU EKONOMII W MIELCU

STUDIA LICENCJACKIE STACJONARNE I NIESTACJONARNE

KIERUNEK EKONOMIA

SPECJALNOŚCI:

 • Rachunkowość i Bankowość
 • Zarządzanie Produkcją i Logistyką
 • Gospodarka i Administracja Publiczna

WARUNKI PRZYJĘCIA:

1. Złożenie kompletu wymaganych dokumentów:

 

 

 

 

 

 • podanie o przyjęcie na studia na ustalonym  FORMULARZ-REKRUTACYJNY-2024-2025  (druki również  dostępne w Dziekanacie) kandydat wypełnia tylko pierwszą stronę
 • świadectwo dojrzałości w oryginale (równorzędnie: odpis szkolny lub kserokopia potwierdzona notarialnie)
 • kserokopia dowodu osobistego (2x powiększona)
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rejestracyjnej
 • 2 aktualne fotografie 3,5 cm x 4,5cm

2. Wniesienie opłat:

 • rekrutacyjna w wysokości 85 zł (jednorazowa) związana z kosztami przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. W przypadku rezygnacji nie podlega zwrotowi
 • wpisowa (jednorazowa) zależnej od terminu zapisu na studia
  150 zł – do 30 czerwca 2024
  250 zł – od 1 lipca 2024
  przeznaczona na pokrycie kosztów sporządzenia dokumentów studenta: indeksu, legitymacji studenckiej oraz kosztów administracyjnych.

Numer  konta bankowego Uczelni.

46 2030 0045 1110 0000 0180 8230 BNP Paribas

 

Uchwała Senatu

Nr  1/04/2024

Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania

z dnia 19 kwietnia 2024 roku

w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia I stopnia w WSGiZ na rok akademicki 2024/2025.

§1

Działając na podstawie  §10 ust.1 Statutu uczelni z dn. 07.09.2018 Senat WSGiZ uchwala co następuje:

 1. WSGiZ prowadzi studia w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
 2. Uczelnia respektuje świadectwa dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury” i „nowej matury”.
 3. Osoby posiadające zagraniczną maturę przyjmowane są na tych samych zasadach, które obowiązują obywateli polskich. Warunkiem koniecznym jest nostryfikacja świadectwa maturalnego wystawiona przez Kuratorium Oświaty.
 4. O przyjęciu na studia do WSGiZ decyduje uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu maturalnego.
 5. Tryb rekrutacji na studia obejmuje:
  a) osobiste złożenie przez studenta wypełnionej dokumentacji w dziekanacie uczelni,
  b) dokonanie kwalifikacji  kandydata przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.
 6. Termin rekrutacji ustala się na okres od 22 czerwca 2024 r. do 15 września 2024 r.
 7. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej może wyrazić zgodę na złożenie podania o przyjęcie na I rok studiów pierwszego stopnia po upływie terminu rekrutacji.
 8. Od decyzji uczelnianej komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Rektora.

 

§2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

 

      Przewodniczący posiedzenia Senatu                                                                                                 

                                                                         Rektor

dr Tadeusz Matuszkiewicz

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o studiach

Studia dzienne i zaoczne w WSGiZ trwają sześć semestrów. Kończą się uzyskaniem wyższego wykształcenia ekonomicznego z tytułem licencjata oraz dają możliwość kontynuowania nauki na uzupełniających studiach magisterskich w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Nasz licencjat może również studiować we wszystkich uczelniach w kraju.

 

Program
studiów w WSGiZ

Program studiów licencjackich WSGiZ

Karty przedmiotów Sylabusy

 

 

 

 

 

 


Sylwetka absolwenta na specjalności
Rachunkowość i Bankowość:

Specjalność ta posiada dwie odrębne, choć merytorycznie pokrewne specjalizacje tj. rachunkowość oraz ubezpieczenia stwarzające możliwość samozatrudnienia.

Absolwent tej specjalności o specjalizacji „Rachunkowość” będzie w pełni przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w zakresie obsługi finansowo-księgowej podmiotów gospodarczych, którą będzie mógł prowadzić jako pracownik firmy lub jako samodzielne biuro rachunkowe lub doradztwa podatkowego.

Absolwent o specjalizacji ubezpieczeniowej posiadał będzie wiedzę i praktyczne umiejętności prowadzenia działalności ubezpieczeniowej dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Absolwenci tej specjalizacji będą mogli uruchomić własne agencje ubezpieczeniowe lub zatrudnić się w charakterze agentów licznych towarzystw ubezpieczeniowych.

Program sześciosemestralnych studiów pozwoli wyposażyć absolwentów w rzetelną i nowoczesną wiedzę z zakresu zagadnień finansowych, rachunkowości finansowej i zarządczej, analiz ekonomicznych i funkcjonowania rynku ubezpieczeń, marketingu usług ubezpieczeniowych oraz programów komputerowych wspomagających obsługę rachunkowości.

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. Absolwenci będą poszukiwani zarówno przez firmy sektora prywatnego jak sektora publicznego i samorządowego.

Największą przewagą absolwentów tych specjalności jest możliwość prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej natychmiast po ukończeniu studiów licencjackich.

 

 

 

 

 

 

Sylwetka absolwenta specjalności
Zarządzanie Produkcją i logistyką

Specjalność Zarządzanie Produkcją została utworzona zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy dla studentów już studiujących i przyszłych, umożliwiając zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu ekonomiki produkcji i zarządzania produkcją.

Program specjalności obejmuje szeroką gamę przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych m.in.: zarządzanie produkcją, zarządzanie projektem, podejmowanie decyzji menadżera, ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, zarządzanie zmianą, prawo pracy, zarządzanie jakością,
zarządzanie strategiczne, zarządzanie firmą, rachunkowość zarządcza, zarządzanie zasobami ludzkimi czy zarządzanie BHP.

Jednocześnie nabędzie umiejętności w zakresie m.in.:

 • oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa branży TSL(transport-spedycja-logistyka) identyfikacji i oceny problemów związanych z działalnością firmy na rynku
 • analizy i interpretacji kosztów logistycznych dla celów decyzyjnych oraz projektowania i optymalizacji procesów logistycznych.
Absolwent   będzie miał możliwość zatrudnienia w działach ekonomicznych i w zarządach przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych oraz w instytucjach, gdzie wiedza z zakresu logistyki i transportu jest niezbędna dla ich prawidłowego funkcjonowania.

 

 

 

 

 

Absolwenci są przygotowani do pracy na stanowiskach kierowniczych, związanych z analizą ekonomiczną i zarządzaniem procesami produkcji.

Absolwenci specjalności Ekonomika i Zarządzanie Produkcją znają zagadnienia dotyczące zarządzania procesami produkcyjnymi, sterowania produkcją, wykorzystania narzędzi informatycznych w zarządzaniu produkcją, funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, zasad gospodarowania kapitałem finansowym, rzeczowym i ludzkim przedsiębiorstwa. Absolwenci posiadają również wiedzę menedżerską i organizatorską niezbędną do zarządzania nowoczesnymi organizacjami, a także praktyczne umiejętności dokonywania analiz i ocen wyników
działalności gospodarczej przedsiębiorstw.

Sylwetka studenta specjalności Gospodarka i administracja publiczna

Absolwent specjalności posiada obszerną i kompleksową wiedzę o funkcjonowaniu oraz zarządzaniu gospodarką i administracją publiczną. Aktualny poziom rozwoju lokalnego w bardzo
dużym stopniu zależy od umiejętności wykorzystania dostępnych instrumentów i środków służących wzrostowi i rozwojowi społeczno-gospodarczemu.

 W ramach tej specjalności student poznaje zasady ustrojowe samorządów, modele gospodarki samorządowej oraz działalność organizacyjną i gospodarczą gmin, powiatów i województw. Poznaje również zasady efektywnego gospodarowania, tworzenia i realizacji budżetu oraz programowania rozwoju gminy. Istotnymi elementami kształcenia są również sposoby pozyskania środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych. Poznaje się również wiedzę o instrumentach wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego, rozwoju infrastruktury i praktycznych form realizacji gospodarki komunalnej.

Absolwenci uzyskują teoretyczne i praktyczne umiejętności z zakresu:

 

 

 

 

 

 • Zarządzania administracją publiczną i samorządową wszystkich szczebli,
 • Planowania finansowego i różnych sposobów tworzenia budżetów,
 • Planowania społeczno-gospodarczego,
 • Analizy poziomu rozwoju i stanu finansów,
 • Wykorzystania instrumentów wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego,
 • Zarządzania mieniem komunalnym.

Absolwenci mogą podjąć pracę w:

 • Jednostkach samorządowych (gminne, powiatowe i wojewódzkie)
 • Zakładach budżetowych i jednostkach pomocniczych,
 • Regionalnych Izbach Obrachunkowych,
 • rganizacjach pozarządowych,
 •  Urzędach państwowych i instytucjach.
 
Zarzadzanie produkcja i logistyką

Absolwent tej specjalności będzie posiadał szeroką wiedzę z zakresu ekonomii, ekonomiki usług, ekonomii menadżerskiej, metod zarządzania zasobami finansowymi i kosztami logistycznymi oraz ekonomiki transportu.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Studia licencjackie Kierunek Ekonomia

SPECJALNOŚCI

 • Rachunkowość i Bankowość
 • Zarządzania Firmą
 • Zarządzania Produkcją i Logistyką
 • Gospodarka i Administracja Publiczna
Studia podyplomowe

 

 • Zarządzanie oświatą
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem – studia menadżerskie typu MBA
 • Rachunkowość i finanse (dla zaawansowanych)
 • Przygotowanie pedagogiczne