Studia licencjackie

 REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2022/2023

Oferta Edukacyjna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYDZIAŁU EKONOMII W MIELCU

STUDIA LICENCJACKIE STACJONARNE I NIESTACJONARNE

KIERUNEK EKONOMIA

SPECJALNOŚCI:

 • Rachunkowość i Bankowość
 •  Zarządzanie Firmą
 •  Zarządzanie Produkcją
 • Gospodarka i Administracja Publiczna
 • Ekonomika Transportu, Spedycji i Usług Logistycznych

WARUNKI PRZYJĘCIA:

1. Złożenie kompletu wymaganych dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia na ustalonym  FORMULARZ-REKRUTACYJNY-2022-2023  (druki również  dostępne w Dziekanacie) kandydat wypełnia tylko pierwszą stronę
 • świadectwo dojrzałości w oryginale (równorzędnie: odpis szkolny lub kserokopia potwierdzona notarialnie)
 • kserokopia dowodu osobistego (2x powiększona)
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rejestracyjnej
 • 2 aktualne fotografie 3,5 cm x 4,5cm

2. Wniesienie opłat:

 • rekrutacyjna w wysokości 80 zł (jednorazowa) związana z kosztami przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. W przypadku rezygnacji nie podlega zwrotowi
 • wpisowa (jednorazowa) zależnej od terminu zapisu na studia
  150 zł – do 30 czerwca 2022
  250 zł – od 1 sierpnia 2022
  przeznaczona na pokrycie kosztów sporządzenia dokumentów studenta: indeksu, legitymacji studenckiej oraz kosztów administracyjnych.
 • Odpłatności za studia stacjonarne i niestacjonarne wynosi 400 zł  miesięcznie w I i II roku studiów, 460 zł miesięcznie w III roku studiów płatne przez 10 m-cy w roku, do dnia 10-go każdego miesiąca.

Numer  konta bankowego do pobrania w Dziekanacie Uczelni.

Uchwała-Senatu

w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia I stopnia w WSGiZ w Krakowie na rok akademicki 2022/2023

Uchwała Senatu

Informacje o studiach

Studia dzienne i zaoczne w WSGiZ trwają sześć semestrów. Kończą się uzyskaniem wyższego wykształcenia ekonomicznego z tytułem licencjata oraz dają możliwość kontynuowania nauki na uzupełniających studiach magisterskich w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Nasz licencjat może również studiować we wszystkich uczelniach w kraju.

 

Program
studiów w WSGiZ obejmuje 1800 godzin zajęć dydaktycznych na studiach dziennych, 1300 godzin na studiach zaocznych oraz 6-cio tygodniową praktykę zawodową. (dla studentów niepracujących)

Zajęcia
dydaktyczne prowadzone są przez profesorów oraz wykładowców, wywodzących się głównie z Uniwersytetu Ekonomicznego oraz innych renomowanych uczelni.

Pierwsze
3 semestry studiów (wspólne dla wszystkich specjalności) obejmują podstawy programowe z zakresu ekonomii, zarządzania i prawa.

Kolejne
3 semestry przeznaczone są na realizację przedmiotów związanych z wybraną specjalnością. Seminaria dyplomowe prowadzone są od 4 do 6 semestru, przy czym 6 semestr poświęcony jest finalizacji pracy dyplomowej.

W zakresie języków obcych Uczelnia zapewnia naukę od podstaw lub kontynuację następujących języków: angielskiego, niemieckiego, włoskiego, francuskiego, rosyjskiego.

Ponadto w każdym semestrze realizowany jest bogaty program zastosowania metod informatycznych w gospodarce.


Sylwetka absolwenta na specjalności
Rachunkowość i Bankowość:

Specjalność ta posiada dwie odrębne, choć merytorycznie pokrewne specjalizacje tj. rachunkowość oraz ubezpieczenia stwarzające możliwość samozatrudnienia.

Absolwent tej specjalności o specjalizacji „Rachunkowość” będzie w pełni przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w zakresie obsługi finansowo-księgowej podmiotów gospodarczych, którą będzie mógł prowadzić jako pracownik firmy lub jako samodzielne biuro rachunkowe lub doradztwa podatkowego.

Absolwent o specjalizacji ubezpieczeniowej posiadał będzie wiedzę i praktyczne umiejętności prowadzenia działalności ubezpieczeniowej dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Absolwenci tej specjalizacji będą mogli uruchomić własne agencje ubezpieczeniowe lub zatrudnić się w charakterze agentów licznych towarzystw ubezpieczeniowych.

Program sześciosemestralnych studiów pozwoli wyposażyć absolwentów w rzetelną i nowoczesną wiedzę z zakresu zagadnień finansowych, rachunkowości finansowej i zarządczej, analiz ekonomicznych i funkcjonowania rynku ubezpieczeń, marketingu usług ubezpieczeniowych oraz programów komputerowych wspomagających obsługę rachunkowości.

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. Absolwenci będą poszukiwani zarówno przez firmy sektora prywatnego jak sektora publicznego i samorządowego.

Największą przewagą absolwentów tych specjalności jest możliwość prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej natychmiast po ukończeniu studiów licencjackich.

Sylwetka absolwenta specjalności:
Ekonomika i Zarządzanie Firmą

Absolwenci specjalności Ekonomika i Zarządzanie Firmą są przygotowani do pracy we wszystkich instytucjach i organizacjach gospodarczych na stanowiskach kierowniczych. Zdobyta przez nich gruntowna wiedza z zakresu teorii ekonomii, analizy finansowej, ekonomii menedżerskiej, nauk społecznych oraz mechanizmów funkcjonowania Unii Europejskiej stanowi bardzo dobre przygotowanie do zajmowania stanowisk w administracji gospodarczej i samorządowej. Absolwenci posiadają także wiedzę i umiejętności menedżerskie niezbędne do prowadzenia własnej firmy.

Posiadają oni umiejętności:kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, zakładania małych firm i zarządzania nimi, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, radzenia sobie z zagadnieniami prawnymi w zakresie działalności gospodarczej.

Sylwetka absolwenta specjalności
Ekonomika i Zarządzanie Produkcją

Specjalność Ekonomika i Zarządzanie Produkcją została utworzona zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy dla studentów już studiujących i przyszłych, umożliwiając zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu ekonomiki produkcji i zarządzania produkcją.

Program specjalności obejmuje szeroką gamę przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych m.in.: zarządzanie produkcją, zarządzanie projektem, podejmowanie decyzji menadżera, ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, zarządzanie zmianą, prawo pracy, zarządzanie jakością,
zarządzanie strategiczne, zarządzanie firmą, rachunkowość zarządcza, zarządzanie zasobami ludzkimi czy zarządzanie BHP.

Absolwenci są przygotowani do pracy na stanowiskach kierowniczych, związanych z analizą ekonomiczną i zarządzaniem procesami produkcji. Według rankingu przeprowadzonego w 2006 r. jednym z najbardziej poszukiwanych przez pracodawców zawodów jest właśnie zarządzający produkcją!

Absolwenci specjalności Ekonomika i Zarządzanie Produkcją znają zagadnienia dotyczące zarządzania procesami produkcyjnymi, sterowania produkcją, wykorzystania narzędzi informatycznych w zarządzaniu produkcją, funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, zasad gospodarowania kapitałem finansowym, rzeczowym i ludzkim przedsiębiorstwa. Absolwenci posiadają również wiedzę menedżerską i organizatorską niezbędną do zarządzania nowoczesnymi organizacjami, a także praktyczne umiejętności dokonywania analiz i ocen wyników
działalności gospodarczej przedsiębiorstw.

Sylwetka studenta specjalności Gospodarka i administracja publiczna

Absolwent specjalności posiada obszerną i kompleksową wiedzę o funkcjonowaniu oraz zarządzaniu gospodarką i administracją publiczną. Aktualny poziom rozwoju lokalnego w bardzo
dużym stopniu zależy od umiejętności wykorzystania dostępnych instrumentów i środków służących wzrostowi i rozwojowi społeczno-gospodarczemu.

 W ramach tej specjalności student poznaje zasady ustrojowe samorządów, modele gospodarki samorządowej oraz działalność organizacyjną i gospodarczą gmin, powiatów i województw. Poznaje również zasady efektywnego gospodarowania, tworzenia i realizacji budżetu oraz programowania rozwoju gminy. Istotnymi elementami kształcenia są również sposoby pozyskania środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych. Poznaje się również wiedzę o instrumentach wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego, rozwoju infrastruktury i praktycznych form realizacji gospodarki komunalnej.

Absolwenci uzyskują teoretyczne i praktyczne umiejętności z zakresu:

 

 • Zarządzania administracją publiczną i samorządową wszystkich szczebli,
 • Planowania finansowego i różnych sposobów tworzenia budżetów,
 • Planowania społeczno-gospodarczego,
 • Analizy poziomu rozwoju i stanu finansów,
 • Wykorzystania instrumentów wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego,
 • Zarządzania mieniem komunalnym.

Absolwenci mogą podjąć pracę w:

 • Jednostkach samorządowych (gminne, powiatowe i wojewódzkie)
 • Zakładach budżetowych i jednostkach pomocniczych,
 • Regionalnych Izbach Obrachunkowych,
 • rganizacjach pozarządowych,
 •  Urzędach państwowych i instytucjach.
 
Ekonomika Transportu, Spedycji i Usług Logistycznych

Absolwent tej specjalności będzie posiadał szeroką wiedzę z zakresu ekonomii, ekonomiki usług, ekonomii menadżerskiej, metod zarządzania zasobami finansowymi i kosztami logistycznymi oraz ekonomiki transportu. Jednocześnie nabędzie umiejętności w zakresie m.in.:

 • oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa branży TSL(transport-spedycja-logistyka) identyfikacji i oceny problemów związanych z działalnością firmy na rynku
 • analizy i interpretacji kosztów logistycznych dla celów decyzyjnych oraz projektowania i optymalizacji procesów logistycznych.
Absolwent uczelni o specjalności ekonomika transportu, spedycji i usług logistycznych będzie miał możliwość zatrudnienia w działach ekonomicznych i w zarządach przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych oraz w instytucjach, gdzie wiedza z zakresu logistyki i transportu jest niezbędna dla ich prawidłowego funkcjonowania.
 
 

 

 

 

 

 


Studia licencjackie Kierunek Ekonomia

SPECJALNOŚCI

 • Rachunkowość i Bankowość
 • Ekonomika i Zarządzania Firmą
 • Ekonomika i Zarządzania Produkcją
 • Gospodarka i Administracja Publiczna
 • Ekonomika Transportu, Spedycji
  i Usług Logistycznych
Studia magisterskie Kierunek Administracyjno-Ekonomiczny

SPECJALNOŚCI

 • Menadżer biznesu
 • Administracja i gospodarka terytorialna
Studia podyplomowe

 

 • Zarządzanie oświatą z elementami wdrażania projektów unijnych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem – studia menadżerskie typu MBA
 • Rachunkowość i finanse (dla zaawansowanych)
 • Przygotowanie pedagogiczne