Rekrutacja 2024/2025

Uchwała Senatu

Nr  1/04/2024

Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania

z dnia 19 kwietnia 2024 roku

w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia I stopnia w WSGiZ na rok akademicki 2024/2025.

§1

Działając na podstawie  §10 ust.1 Statutu uczelni z dn. 07.09.2018 Senat WSGiZ uchwala co następuje:

 1. WSGiZ prowadzi studia w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
 2. Uczelnia respektuje świadectwa dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury” i „nowej matury”.
 3. Osoby posiadające zagraniczną maturę przyjmowane są na tych samych zasadach, które obowiązują obywateli polskich. Warunkiem koniecznym jest nostryfikacja świadectwa maturalnego wystawiona przez Kuratorium Oświaty.
 4. O przyjęciu na studia do WSGiZ decyduje uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu maturalnego.
 5. Tryb rekrutacji na studia obejmuje:
  a) osobiste złożenie przez studenta wypełnionej dokumentacji w dziekanacie uczelni,
  b) dokonanie kwalifikacji  kandydata przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.
 6. Termin rekrutacji ustala się na okres od 22 czerwca 2024 r. do 15 września 2024 r.
 7. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej może wyrazić zgodę na złożenie podania o przyjęcie na I rok studiów pierwszego stopnia po upływie terminu rekrutacji.
 8. Od decyzji uczelnianej komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Rektora.

 

§2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

 

Przewodniczący posiedzenia Senatu 

 Rektor dr Tadeusz Matuszkiewicz


Studia licencjackie Kierunek Ekonomia

SPECJALNOŚCI

 • Rachunkowość i Bankowość
 • Zarządzania Firmą
 • Zarządzania Produkcją i Logistyką
 • Gospodarka i Administracja Publiczna
Studia podyplomowe

 

 • Zarządzanie oświatą
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem – studia menadżerskie typu MBA
 • Rachunkowość i finanse (dla zaawansowanych)
 • Przygotowanie pedagogiczne