Praktyki

PRAKTYKI STUDENCKIE
Biuro Informacji Kredytowej S.A. uruchomiło zapowiadany program praktyk dla studentów. Mamy nadzieję, że dla  studentów będzie to doskonała szansa na poszerzenie swojej wiedzy oraz zdobycie cennego doświadczenia.

Więcej informacji znajdziecie Państwo  na stronie BIK.pl: https://www.bik.pl/akademia/studenci/praktyki

 

Ramowy Program Praktyk Zawodowych

Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania w Krakowie Wydział Ekonomii w Mielcu

 

RAMOWY PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA KIERUNKU EKONOMIA

Ważnym elementem procesu nauczania, a zarazem uzupełnieniem i weryfikacją wiedzy teoretycznej, są praktyki studenckie. Stanowią one stanowią integralną część programu kształcenia studentów na Kierunku Ekonomia.
Umiejętność łączenia wiedzy z dziedziny ekonomii ze znajomością funkcjonowania firm, zwłaszcza działających w Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu, pozwoli na weryfikację posiadanej wiedzy pod kątem wymagań praktyki
gospodarczej.

I. Czas trwania praktyki studenckiej praktyki zawodowej.

Praktyka zawodowa dla studentów kierunku Ekonomia realizowana jest zgodnie z planem kształcenia w wymiarze 15 tygodni. Praktyka może odbywać się w czasie roku akademickiego, o ile jej organizacja nie zakłóci realizacji zajęć dydaktycznych.

II. Cele studenckiej praktyki zawodowej.

Celem praktyki zawodowej jest umożliwienie studentom:

 1. Ugruntowania wiadomości zdobytych w trakcie zajęć dydaktycznych;
 2. Weryfikacji zdobytej wiedzy;
 3. Nabywania umiejętności praktycznych;
 4. Wdrażania do wykonywania zadań zawodowych na stanowisku pracy;
 5. Kształcenia dobrej organizacji pracy własnej;
 6. Nabywania umiejętności w samodzielnym wykonywaniu obowiązków zawodowych.
 7. Poznania specyfiki pracy na różnych stanowiskach, w różnych branżach merytorycznie związanych z kierunkiem studiów;
 8. Nawiązania kontaktów zawodowych;
 9. Analizę funkcjonowania firmy, bądź przedsiębiorstwa, które jest ściśle związane z tematyką pracy dyplomowej studenta.

III. Efekty kształcenia dla praktyk zawodowych i sposoby ich weryfikacji

Wiedza:
Student:

a) charakteryzuje stanowisko pracy odpowiadające jego kompetencjom;
b) nazywa potencjalne źródła ofert pracy;
c) poddaje analizie potencjalne oferty pracy;
d) odnosi wymagania oferty pracy do swoich umiejętności.

Umiejętności:
Student:

a) używa i rozwija swoje umiejętności i wiedzę teoretyczną w sytuacjach praktycznych;
b) wykorzystuje nabyte umiejętności w praktyce;
c) potrafi określić priorytety dla zadań na określonym stanowisku pracy.

Kompetencje:
Student:

a) potrafi zrealizować wyznaczone zadanie;
b) wykazuje umiejętność dostosowania zdobytej wiedzy do wymagań stanowiska pracy.

Sposoby weryfikacji:

a) adnotacje sporządzone w Karcie studenckich praktyk zawodowych;
b) opinia pracodawcy;
c) rozmowa na temat odbytych praktyk zawodowych.

IV. Miejsce i organizacja praktyki

Studenci odbywają praktykę stosownie do specjalności studenta, która ma pomóc im w praktycznym zastosowaniu wiedzy oraz w zdobyciu nowych umiejętności przydatnych w przyszłej pracy zawodowej.

Student specjalności „Ekonomika Zarządzania Firmą i Produkcją” odbywający praktykę w jednostkach  gospodarczych lub w innych organizacjach powinien poznać specyfikę ich  działalności, ze szczególnym
uwzględnieniem funkcjonowania aspektów finansowo – księgowych, marketingu, zarządzania, sterowania produkcją oraz zdobyć wiedzę menedżerską  i organizatorską niezbędną do zarządzania nowoczesnymi organizacjami, a także praktyczne umiejętności dokonywania analiz i ocen wyników działalności gospodarczej przedsiębiorstw.

Student specjalności „Rachunkowość i Bankowość” zobowiązany jest zapoznać się z rzetelną i nowoczesną wiedzą właściwej instytucji bądź firmy z zakresu zagadnień finansowych, rachunkowości finansowej i zarządczej, analiz
ekonomicznych i funkcjonowania rynków finansowych, marketingu usług bankowych oraz programów komputerowych wspomagających obsługę rachunkowości.

Student specjalności „Gospodarka i Administracja Publiczna” odbywający praktykę w urzędach gmin, urzędach
miejskich, starostwach powiatowych, jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego i zakładach komunalnych powinien zapoznać się  z zagadnieniami z zakresu najistotniejszych problemów funkcjonowania danej organizacji ze szczególnym uwzględnieniem problematyki finansów, budżetowania i podstaw prawa dministracyjnego z praktycznym jego stosowaniem.

V. Tryb i kryteria zaliczenia praktyk

Praktyka studencka musi być zrealizowana i zaliczona przed końcem szóstego semestru studiów licencjackich. Warunkiem zaliczenia praktyk zawodowych jest odbycie praktyk zawodowych zgodnie z postanowieniami zawartymi w Regulaminie Praktyk Zawodowych. Praktykę zalicza Dziekan lub upoważniona przez niego osoba. Zaliczenie następuje na podstawie przedstawionych przez studenta dokumentów, opatrzonych pieczęcią „jednostki przyjmującej” i podpisanych przez jej przedstawiciela.

VI. Postanowienia końcowe

Niezaliczenie praktyki jest jednoznaczne z koniecznością jej powtórzenia i niezaliczeniem semestru.
pobierz:
Regulamin praktyk studenckich załącznik do Regulaminu Studenckich Praktyk Zawodowych


Studia licencjackie Kierunek Ekonomia

SPECJALNOŚCI

 • Rachunkowość i Bankowość
 • Ekonomika i Zarządzania Firmą
 • Ekonomika i Zarządzania Produkcją
 • Gospodarka i Administracja Publiczna
 • Ekonomika Turystyki i Rekreacji
 • Ekonomika Transportu, Spedycji
  i Usług Logistycznych
Studia magisterskie Kierunek Administracyjno-Ekonomiczny

SPECJALNOŚCI

 • Studia menedżerskie (biznesowe)
 • Administracja i gospodarka terytorialna
Studia podyplomowe

 

 • Zarządzanie oświatą z elementami wdrażania projektów unijnych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie personelem
 • Zarządzanie środowiskiem
 • Organizacja i zarządzanie sportem
 • Zdrowie publiczne i środowiskowe
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie audytem wewnętrznym w jednostkach finansów publicznych
 • Zarządzanie audytem wewnętrznym w jednostkach organizacjach gospodarczych
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem – studia menadżerskie typu MBA
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Szacowanie nieruchomości
 • Rachunkowość i finanse (dla zaawansowanych)
 • Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z metodyką nauczania j. angielskiego
 • Metodyka nauczania j. angielskiego w edukacji
  przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Socjoterapia
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Resocjalizacja i profilaktyka
 • Logopedia
 • Kosmetologia stosowana