Praktyki

PRAKTYKI STUDENCKIE
 

 

 

Ramowy Program Praktyk Zawodowych

Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania

 

RAMOWY PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA KIERUNKU EKONOMIA

Ważnym elementem procesu nauczania, a zarazem uzupełnieniem i weryfikacją wiedzy teoretycznej, są praktyki studenckie. Stanowią one stanowią integralną część programu kształcenia studentów na Kierunku Ekonomia.
Umiejętność łączenia wiedzy z dziedziny ekonomii ze znajomością funkcjonowania firm, zwłaszcza działających w Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu, pozwoli na weryfikację posiadanej wiedzy pod kątem wymagań praktyki
gospodarczej.

I. Czas trwania praktyki studenckiej praktyki zawodowej.

Praktyka zawodowa dla studentów kierunku Ekonomia realizowana jest zgodnie z planem kształcenia w wymiarze 6 miesiecy. Praktyka może odbywać się w czasie roku akademickiego, o ile jej organizacja nie zakłóci realizacji zajęć dydaktycznych.

II. Cele studenckiej praktyki zawodowej.

Celem praktyki zawodowej jest umożliwienie studentom:

 1. Ugruntowania wiadomości zdobytych w trakcie zajęć dydaktycznych;
 2. Weryfikacji zdobytej wiedzy;
 3. Nabywania umiejętności praktycznych;
 4. Wdrażania do wykonywania zadań zawodowych na stanowisku pracy;
 5. Kształcenia dobrej organizacji pracy własnej;
 6. Nabywania umiejętności w samodzielnym wykonywaniu obowiązków zawodowych.
 7. Poznania specyfiki pracy na różnych stanowiskach, w różnych branżach merytorycznie związanych z kierunkiem studiów;
 8. Nawiązania kontaktów zawodowych;
 9. Analizę funkcjonowania firmy, bądź przedsiębiorstwa, które jest ściśle związane z tematyką pracy dyplomowej studenta.

III. Efekty kształcenia dla praktyk zawodowych i sposoby ich weryfikacji

Wiedza:
Student:

a) charakteryzuje stanowisko pracy odpowiadające jego kompetencjom;
b) nazywa potencjalne źródła ofert pracy;
c) poddaje analizie potencjalne oferty pracy;
d) odnosi wymagania oferty pracy do swoich umiejętności.

Umiejętności:
Student:

a) używa i rozwija swoje umiejętności i wiedzę teoretyczną w sytuacjach praktycznych;
b) wykorzystuje nabyte umiejętności w praktyce;
c) potrafi określić priorytety dla zadań na określonym stanowisku pracy.

Kompetencje:
Student:

a) potrafi zrealizować wyznaczone zadanie;
b) wykazuje umiejętność dostosowania zdobytej wiedzy do wymagań stanowiska pracy.

Sposoby weryfikacji:

a) adnotacje sporządzone w Karcie studenckich praktyk zawodowych;
b) opinia pracodawcy;
c) rozmowa na temat odbytych praktyk zawodowych.

IV. Miejsce i organizacja praktyki

Studenci odbywają praktykę stosownie do specjalności studenta, która ma pomóc im w praktycznym zastosowaniu wiedzy oraz w zdobyciu nowych umiejętności przydatnych w przyszłej pracy zawodowej.

Student specjalności „Ekonomika Zarządzania Firmą i Produkcją” odbywający praktykę w jednostkach  gospodarczych lub w innych organizacjach powinien poznać specyfikę ich  działalności, ze szczególnym
uwzględnieniem funkcjonowania aspektów finansowo – księgowych, marketingu, zarządzania, sterowania produkcją oraz zdobyć wiedzę menedżerską  i organizatorską niezbędną do zarządzania nowoczesnymi organizacjami, a także praktyczne umiejętności dokonywania analiz i ocen wyników działalności gospodarczej przedsiębiorstw.

Student specjalności „Rachunkowość i Bankowość” zobowiązany jest zapoznać się z rzetelną i nowoczesną wiedzą właściwej instytucji bądź firmy z zakresu zagadnień finansowych, rachunkowości finansowej i zarządczej, analiz
ekonomicznych i funkcjonowania rynków finansowych, marketingu usług bankowych oraz programów komputerowych wspomagających obsługę rachunkowości.

Student specjalności „Gospodarka i Administracja Publiczna” odbywający praktykę w urzędach gmin, urzędach
miejskich, starostwach powiatowych, jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego i zakładach komunalnych powinien zapoznać się  z zagadnieniami z zakresu najistotniejszych problemów funkcjonowania danej organizacji ze szczególnym uwzględnieniem problematyki finansów, budżetowania i podstaw prawa dministracyjnego z praktycznym jego stosowaniem.

V. Tryb i kryteria zaliczenia praktyk

Praktyka studencka musi być zrealizowana i zaliczona przed końcem szóstego semestru studiów licencjackich. Warunkiem zaliczenia praktyk zawodowych jest odbycie praktyk zawodowych zgodnie z postanowieniami zawartymi w Regulaminie Praktyk Zawodowych. Praktykę zalicza Dziekan lub upoważniona przez niego osoba. Zaliczenie następuje na podstawie przedstawionych przez studenta dokumentów, opatrzonych pieczęcią „jednostki przyjmującej” i podpisanych przez jej przedstawiciela.

VI. Postanowienia końcowe

Niezaliczenie praktyki jest jednoznaczne z koniecznością jej powtórzenia i niezaliczeniem semestru.
pobierz:
Regulamin Praktyk WSGiZ 2023

Sylabus Praktyki zawodowej WSGiZ

 

Studia licencjackie Kierunek Ekonomia

SPECJALNOŚCI

 • Rachunkowość i Bankowość
 • Zarządzania Firmą
 • Zarządzania Produkcją i Logistyką
 • Gospodarka i Administracja Publiczna
Studia podyplomowe

 

 • Zarządzanie oświatą
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem – studia menadżerskie typu MBA
 • Rachunkowość i finanse (dla zaawansowanych)
 • Przygotowanie pedagogiczne