Władze uczelni

WŁADZE WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI I ZARZĄDZANIA

Rektor – dr Tadeusz Matuszkiewicz

Prorektor ds Naukowych – prof. dr hab. Andrzej Prusek

 

WYDZIAŁ EKONOMII W MIELCU

Dziekan – dr Andrzej Skowron

 

ADMINISTRACJA

Kanclerz i Kwestor – mgr  Maria Sukiennik-Pająk

Kierownik Dziekanatu – mgr Bożena Maziarz

 

 

 

SYLWETKA NAUKOWA PROF. DR HAB. ANDRZEJA PRUSKA  

          GŁÓWNEGO WSPÓŁZAŁOŻYCIELA WYZSZEJ SZKOLY GOSPODARKI I ZARZĄDZANIA

        Kariera naukowa profesora Andrzeja Pruska związana jest z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie i jego poprzednikami prawnymi. Studia magisterskie ukończył w 1968 roku w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie, w 1973 roku uzyskał stopień naukowy doktora, a w 1989 roku stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych otrzymał w dniu 20 maja 1998 roku.

       Zainteresowania naukowe prof. A. Pruska ewoluowały  od polityki rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej do polityki rozwoju społeczno-ekonomicznego i regionalnego, prywatyzacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz problematyki integracji europejskiej oraz programowania rozwoju Unii Europejskiej i Polski oraz strategii ich rozwoju.

        Doktorat i habilitacja prof. A. Pruska dotyczyły tematyki rozwoju polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej w układach regionalnych. W kolejnych latach zajmował się strategiami rozwoju regionalnego. Uwieńczeniem tych prac jest wydana w 1995  roku przez AE w Krakowie książka pt.: „Strategia rozwoju regionów w warunkach gospodarki rynkowej”. Stanowi ona naukowy efekt Jego prac nad opracowaniem projektu zamawianego KBN pt. Strategia rozwoju województwa tarnowskiego badawczego, który wygrał i realizował Jego zespół badawczy, w ramach Agencji Konsultingowej „MASTER”. W kolejnych latach opracował szereg regionalnych strategii rozwoju, w tym np. Bieszczadzkich Gmin Pogranicza, strategie rozwoju województwa nowosądeckiego i małopolskiego  oraz wielu innych  miast i gmin.

        Z początkiem lat 90. zainteresowania naukowe Profesora oraz działalność doradcza związane były także z procesami transformacji systemowej w Polsce. W tym okresie w jego pracach dydaktycznych oraz eksperckich dominowały zagadnienia transformacji i polityki ekonomicznej oraz prywatyzacji, restrukturyzacji i wyceny wartości przedsiębiorstw. Wykonywał je w ramach swojej firmy konsultingowej Agencji „MASTER”, jak również jako biegły Sądu Wojewódzkiego w Krakowie. Syntezę wyników tych badań naukowych i szerokiej działalności konsultingowej w zakresie prywatyzacji i restrukturyzacji w polskiej gospodarce zawiera  Jego książka pt. „Prywatyzacja polskiej gospodarki – cele, programy i ocena jej rezultatów” wydana w 1995 roku przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie.

       W latach 90-tych prowadził także działalność gospodarczą w zakresie ubezpieczeń na życie i majątkowych, najpierw jako agent, a później duży broker ubezpieczeniowy.

      Kolejny obszar zainteresowań naukowych prof. A. Pruska wiązał się z akcesją Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku oraz realizowaną w niej polityką spójności oraz programowania rozwoju ekonomicznego, społecznego, ekologicznego i terytorialnego.

       Światowy i europejski kryzys finansowo-ekonomiczny zapoczątkowany w 1997 roku, w tym także kryzys w strefie euro stanowił kolejne pole jego działalności badawczej.  Kryzys zasadniczo zmienił uwarunkowania rozwoju Unii Europejskiej i Polski. Wykazał on dysfunkcjonalność neoliberalnego modelu kapitalizmu oraz konieczność poszukiwania nowych niestandardowych modeli i mechanizmów funkcjonowania światowej gospodarki rynkowej, w tym także europejskiej i polskiej.

      Aktualnie zainteresowania naukowe prof. A. Pruska dotyczą realizowanej w Polsce Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, która jest oparta na pokryzysowej koncepcji zrównoważonego rozwoju społecznego, ekonomicznego, ekologicznego i przestrzennego.

      Transformacja prorynkowa stworzyła możliwość zakładania niepaństwowych wyższych uczelni. Prof. A. Prusek aktywnie włączył się w rozwój tego typu szkół wyższych, czego pierwszym efektem było powstanie Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie w 1995 roku, w której pełnił funkcję prorektora. Następnie w 1999 roku założył ze swoimi współpracownikami Wyższą Szkołę Gospodarki i Zarządzania w Mielcu, w której pełnił równocześnie funkcje rektora i Prezesa Zarządu Mieleckiego Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości sp. z o.o. założyciela WSGiZ.  Przez 21 letni okres działalności WSGiZ w Mielcu i Krakowie zarządzał uczelnią i był jej patronem naukowy i głównym wykładowcą. Obecnie tj. od 1.10.2020 roku przekazał funkcję rektora WSGiZ  w ręce wypromowanego przez Niego doktora Tadeusza Matuszkiewicza, wieloletniego współpracownika. Obecnie prof. A. Prusek będzie pełnił funkcje prorektora WSGiZ ds. naukowych oraz wykładowcy uczelni.

         Profesor Andrzej Prusek jest również działaczem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. W 2015 roku został wybrany na Prezesa Zarządu PTE Oddział w Krakowie, którą pełni nadal. Na Zjeździe krajowym PTE w tym samym roku został wybrany do Zarządu Krajowego PTE oraz jego Prezydium .

 

          Wybrane publikacje prof. dr hab. Andrzeja Pruska

 • Standardy nowej pokryzysowej zintegrowanej i zrównoważonej polityki rozwoju. UEK w Krakowie 2020
 • Nowa pokryzysowa polityka rozwoju zrównoważonego a polska Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Nr 57, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2019
 • Polityka przemysłowo-innowacyjna jako nowoczesny czynnik i fundament strategii rozwoju państw W: Wybrane problemy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego. Red. J. Kudełko. Fundacja UEK w Krakowie, Kraków 2017. ISBN978-8365173-92-8
 • Neoliberalna polaryzacja dochodowo-majątkowa i jej konsekwencje dla rozwoju ekonomicznego i społecznego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu , Nr 489/2017.
 • Funkcje średnich ośrodków miejskich jako regionalnych biegunów rozwoju społeczno-ekonomicznego. Red. naukowa A. Prusek. Studia WSGiZ w Krakowie Nr 1, Kraków-Mielec, 2017.
 • Megawyzwania społeczno-ekonomiczne i przekształcenia strukturalne w Polsce w okresie transformacji systemowej i integracji europejskiej   W: Wybrane problemy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego. red. J. Kudełko. Fundacja UEK w Krakowie, Kraków 2017.
 • Socjaldemokratyczny model polityki społeczno-ekonomicznej jako wyzwanie rozwojowe XXI wieku dla Polski. W: Współczesne wyzwania rozwoju gospodarczego. Polityka i kreacja potencjału. Red A. Cudowska – Sojko, Wydawnictwo  Uniwersytet w Białymstoku. Białystok 2015. ISBN 978-837431-476-3
 • Nowy model polityki ekonomiczno-społecznej jako wyzwanie dla Polski w warunkach neoliberalnego kryzysu. W: Modele ustroju społeczno-gospodarczego. Kontrowersje i dylematy. Redakcja Mączyńska E. PTE.  IX Kongres Ekonomistów Polskich. Warszawa 2015.
 • Terytorialny aspekt rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej a polityka spójności. W. Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego. praca zbiorowa pod red. M. Markowska, D. Głuszczyk, A. Sztando. Prace Naukowe UE we Wrocławiu. Nr 393 Wrocław 2015,ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, ISBN 978-83-7695-511-7
 • Megawyzwania i scenariusze rozwoju Polski w Unii Europejskiej. W: Strategiczne diagnozy i perspektywy rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski w nowych uwarunkowaniach światowych i europejskich. Andrzej Prusek (red. naukowa). UEK, Kraków 2014
 • Woluntaryzm ekonomiczny w Unii Europejskiej a nowy model jej funkcjonowania w warunkach kryzysu. W:  Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu.  UE w Katowicach. Katowice 2014
 • Znaczenie europejskiej polityki spójności dla procesów rozwoju społeczno-ekonomicznego Unii Europejskiej i  Polski w warunkach kryzysu. W: Procesy gospodarczego i społecznego rozwoju wobec wyzwań współczesnego świata. Uniwersytet w Opolu.  PTE. (Red. M. Bucka, Z. Mikołajewicz). Opole 2014
 • Sprzeczności między celem głównym europejskiej polityki spójności a terytorialnym paradygmatem rozwoju regionalnego w warunkach kryzysu w strefie euro. W: Zeszyty Naukowe, Zeszyt 11. PSW w Jaśle. Jasło 2014
 • Causes of the crisis in the public finances of states of the euro area. In: The New Economy. Faculty of National Economy. University of Economics in Bratislava. Scientific Journal. No. 4. December 2013
 • Sektor finansowy jako źródło destabilizacji finansów publicznych i zadłużenia państw  Unii Europejskiej oraz kierunki działań stabilizacyjnych. W: Europa wobec wyzwań kryzysu finansowego. Dylematy polityki społeczno-ekonomicznej. (St. Lis i A. Prusek red. nauk.). UEK. Kraków 2013
 • Kryzys ekonomiczno-finansowy w Unii Europejskiej oraz kierunki działań stabilizacyjnych i zmian systemowych. W: Kryzys w UE i jego implikacje dla Polski. (red. nauk. A. Prusek). UEK i WSGiZ. Kraków – Mielec 2013
 • Innowacyjność regionów – podstawowe wyzwanie rozwojowe Polski w warunkach globalizacji i integracji europejskiej. W: Zeszyty Naukowe NR 9, PSW. Jasło 2013
 • Główne wyzwania i bariery rozwoju społeczno – ekonomicznego Polski  do 2020 roku. W: Wyzwania i bariery rozwoju społeczno – ekonomicznego Polski  do 2020 roku. (A. Prusek red. nauk.). UEK i WSGiZ w Krakowie. Kraków 2012
 • Społeczno-demograficzne i dochodowe mega wyzwanie rozwojowe Polski – w warunkach globalnego kryzysu neoliberalizmu. W : Polska i europejska polityka gospodarcza wobec wyzwań XXI wieku. (E. Pancer – Cybulska red. nauk.), Wydawnictwo UE. Wrocław 2012
 •  Wyzwania modelowe gospodarki światowej i polskiej polityki ekonomicznej wynikające ze światowego kryzysu finansowego i ekonomicznego. W: Wyzwania polityki ekonomicznej w   warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego (A. Prusek red. nauk.).  Wydawnictwo UEK. Kraków 2011
 • – Innowacyjność jako główny instrument strategicznego programowania rozwoju w Unii Europejskiej, W: Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki (Prusek A. red. nauk). UEK. Kraków 2011.
 • Ocena skuteczności modelu kreowania innowacyjności w Unii Europejskiej i w Polsce oraz jego konsekwencje ekonomiczno-społeczne. W : Wyzwania dla polityki rozwoju gospodarczego i społecznego w warunkach integracji europejskiej i światowego kryzysu gospodarczego. (Z. Mikołajewicz red. nauk.), Uniwersytet Opolski i PTE Oddział w Opolu. Opole 2011.
 • Metropolizacja w Polsce – szansa czy utopia? W: Gospodarka przestrzenna XXI wieku – nowe wyzwania  (S. Korenik i Z. Przybyła red. nauk.). Wyd. UE. Wrocław 2011
 • J. Kudełko, A. Prusek, K. Zieliński, Europejska polityka  spójności oraz jej efekty w Polsce. Wyd. UEK. Kraków 2011
 • Wspieranie regionów rozwijających się jako ważny instrument europejskiej polityki spójności i przezwyciężania kryzysu ekonomicznego. W: Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku. UEK. Kraków 2010
 • Determinanty rozwoju krajów i regionów rozwijających się – wnioski dla Polski. W: Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej (Prusek A. red. nauk.). UEK. Kraków 2010.
 • Źródła i skutki kryzysu ekonomicznego na świecie i w Polsce oraz możliwości jego przezwyciężenia. W: Nowe wyzwania dla polityki społeczno-gospodarczego rozwoju kraju i regionu opolskiego (Z. Mikołajewicza red. nauk) Opolskie Roczniki Ekonomiczne, tom XVIII, PTE O/Opole i WSZiA w Opolu, Opole 2010
 • Problemy analizy i oceny efektywności dużych ekologicznych projektów rozwojowych. W: Gospodarka odpadami komunalnymi, tom V (K. Szymańskiego red. nauk.), Komitet Chemii Analitycznej PAN , Koszalin 2009
 • Endogeniczny rozwój regionów opóźnionych w rozwoju w warunkach europejskiej polityki spójności i Odnowionej Strategii Lizbońskiej. W: Problemy i efekty polityki spójności w polskich regionach, (Prusek A. red. nauk.). UEK. i WSGiZ w Krakowie, Kraków 2009
 • Polityka spójności a efektywność społeczno-ekonomiczna. W: Polityka gospodarcza w Polsce i Unii Europejskiej na początku XXI wieku (red. A. Barteczek, A. Lorek, A. Rączaszek)., Prace Naukowe AE w Katowicach, Katowice 2009
 • Spójność gospodarcza i społeczna Polski z Unią Europejską w warunkach polityki antyinflacyjnej. W: Tworzenie i realizacja polityki społeczno-ekonomicznej w Polsce. Aspekty teoretyczne i praktyczne ( red. Kryńska E.) Tom I. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008
 • Spójność płac w warunkach integracji europejskiej jako wyzwanie rozwojowe dla Polski. W : Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej (Pancer Cybulska E. red nauk.). Prace Naukowe UE we Wrocławiu Nr 21. Wrocław 2008 
 • Kompleksowa ocena wpływu akcesji Polski do Unii Europejskiej na jej rozwój społeczno-ekonomiczny i regionalny. W : Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej. AE w Krakowie, Kraków  2007
 • Metodologia analizy społeczno-ekonomicznych kosztów i korzyści integracji europejskiej, w:  Gospodarcze i społeczne skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej, red. Naukowy Z. Mikołajewicz, Uniwersytet Opolski, PTE Oddział w Opolu, Opole 2006
 • Prywatyzacja polskiej gospodarki – cele, programy i ocena jej rezultatów, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005
 • Funkcje państwa w zakresie kreowania sektorów gospodarczych o narodowym charakterze w warunkach integracji europejskiej. W: Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław 2005
 • Próba oceny możliwości realizowania funkcji polskiego państwa w warunkach integracji europejskiej, w: Gospodarka – przestrzeń – rozwój, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wydawnictwo AE we Wrocławiu 2004
 • Ocena społeczno – ekonomicznej efektywności procesów prywatyzacyjnych w transformacji systemowej. W: Transformacja systemowa w Polsce. Oceny i perspektywy. AE w Krakowie, Kraków 2002
 • Prognozowanie popytu na środki produkcji przy pomocy metody PATTERN.  W: Marketing and Logistics in the system of management,  Wydawnictwo Państwowego Uniwersytetu „ Lwowska Politechnika”, Lwów 2002
 • Znaczenie i funkcje aglomeracji krakowskiej w rozwoju społeczno-ekonomicznym regionu Małopolski. W: Wrocław 2000 Plus. Studia nad strategią miasta, Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Wrocławia zeszyt 3 (39) 2001, Wrocław 2001
 • Determinanty konkurencyjności firm w Polsce – case study SSE EURO PARK Mielec.( Prusek A. red. nauk.) W: Strategia rozwoju regionu podkarpackiego oraz wiodących sektorów jego gospodarki, WSGiZ w Mielcu, Studia Mieleckie nr 1, Mielec 2001
 • Znaczenie i funkcje aglomeracji krakowskiej w rozwoju społeczno-ekonomicznym regionu Małopolski. W: Rola aglomeracji miejskiej w rozwoju regionu. Biblioteka Regionalistyki nr 1, Wrocław 2001
 • Analiza konkurencyjności firm w SSE „EURO-PARK MIELEC”. W: Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000
 • Strategiczna analiza międzynarodowej konkurencyjności i innowacyjności polskiego sektora tworzyw sztucznych – case study Zakłady Azotowe w Tarnowie. W: Polityka Gospodarcza, Nr 1, SGH Warszawa 1999
 • Nowa pokryzysowa polityka rozwoju zrównoważonego a polska Strategia Odpowiedzialnego rozwoju. W.: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy Nr 57 (1/2019) Uniwersytet Rzeszowski, ISSN 1898-5084,str. 174-188
 • Kątnik J., Prusek A., Diagnoza i możliwości rozwiązania problemów zadłużenia sektora finansów publicznych w Polsce w warunkach pokryzysowych. Poznań 2015
 • Kątnik J. Prusek A. Analiza porównawcza  wydatków sektora publicznego w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej na funkcje społeczne w latach 2004-2012. Uniwersytet w Białymstoku. Białystok 2015
 • Terytorialny aspekt rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej a polityka spójności. Str.11-018 W. Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego. Praca zbiorowa  pod red. M. Markowska, D. Głuszczyk, A. Sztando. Prace Naukowe UE we Wrocławiu. Nr 393 Wrocław 2015.ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, ISBN 978-83-7695-511-7.
 • Socjaldemokratyczny model polityki społeczno-ekonomicznej jako wyzwanie rozwojowe XXI wieku dla Polski. Uniwersytet w Białymstoku. Białystok 2014
 • Causes of the crisis in the public finances of states of the euro area. The New Economy. Faculty of National Economy. University of Economics in Bratislava. Scientific Journal. No. 4. December 2013
 • Some problems of real convergence of the European Union member states in the conditions of word economic crisis. W: The New Economy. Faculty of Nation Economy,  University of Economics in Bratislava.  Scientific Journal. No.2, Volume III,  Bratislava June 2010
 • Dywergencja płacowo-dochodowa w Polsce  i scenariusze jej zmniejszania w warunkach integracji europejskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 863 /2009
 • Spójność płac w warunkach integracji europejskiej jako wyzwanie  rozwojowe dla Polski, AE we Wrocławiu 20-21.09.2007 roku
 • Analiza bieżącej i długookresowej konkurencyjności firm w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec, Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie , nr 1/ 2007
 • Neoliberalny model prywatyzacji a konkurencyjność polskiej gospodarki i docelowy kształt sektora państwowego, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr  669/2005
 • Dylematy polityki pieniężnej w okresie transformacji  systemowej w Polsce, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr   588/2002

 


Studia licencjackie Kierunek Ekonomia

SPECJALNOŚCI

 • Rachunkowość i Bankowość
 • Zarządzania Firmą
 • Zarządzania Produkcją i Logistyką
 • Gospodarka i Administracja Publiczna
Studia podyplomowe

 

 • Zarządzanie oświatą
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem – studia menadżerskie typu MBA
 • Rachunkowość i finanse (dla zaawansowanych)
 • Przygotowanie pedagogiczne